Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

ČSSZ a ostatní plátci důchodů vyplatí na základě zákona o jednorázovém příspěvku důchodci poživatelům důchodů finanční výpomoc ve výši 1 200 Kč. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na podrobnosti, zde jsou odpovědi na nejčastější z nich.

 

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek od ČSSZ?

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud tento důchod  byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016. Důchodem se míní důchod starobní včetně tzv. předčasného, invalidní (všech stupňů), vdovský, vdovecký a sirotčí.

 

Nárok na jednorázový příspěvek nemá:

  • poživatel důchodu přiznaného od data spadajícího do roku 2016,
  • poživatel důchodu přiznaného sice od data spadajícího před rok 2016, jestliže nemá nárok na výplatu takového důchodu ani za jediný den měsíce února 2016 (např. poživatel sirotčího důchodu přestal být měsíci lednu 2016 nezaopatřeným dítětem, neboť dosáhl 26 let věku a zanikl mu nárok na sirotčí důchod. Předčasný starobní důchod se nevyplácí, neboť oprávněný, který dosud nedosáhl důchodového věku, nemá na jeho výplatu nárok, protože vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Poživatel starobního důchodu požádal o zastavení jeho výplaty a pracuje tzv. „na procenta“).

 

Jaká je výše příspěvku? Liší se podle druhu vypláceného důchodu?

Příspěvek činí ve všech případech 1 200 Kč bez ohledu na to, jaký druh důchodu je vyplácen. To platí i v případě, kdy je důchod poskytován v dílčí výši na základě mezinárodních smluv nebo koordinačních nařízení.

 

 

Mám nárok na více důchodů, dostanu tedy i příspěvek vícekrát?

Ne. I když má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou.

 

Jak se příspěvek vyplatí, musí se o něj žádat?

O příspěvek se žádat nemusí, bude vyplacen orgánem sociálního zabezpečení spolu s únorovou splátkou důchodu, a to stejným způsobem, jakým se vyplácí důchod, případně v  nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v únoru vyplacen.

Rovněž bez žádosti se příspěvek vyplatí v případě, že pojištěnec požádá v období po  únoru 2016 o důchod a ten mu bude přiznán s datem přiznání před 1. 1. 2016 a současně  vznikne nárok na výplatu důchodu v únoru 2016.

Žádost je potřeba, zanikl-li nárok na výplatu důchodu v měsíci únoru 2016 přede dnem, který je termínem výplaty důchodu. Příspěvek bude vyplacen na základě písemné žádosti  oprávněného do 60 dnů ode dne doručení této žádosti, a to v hotovosti nebo na účet dle žádosti oprávněného. Pokud oprávněný způsob výplaty ve své žádosti neuvede, vyplatí se  příspěvek v hotovosti. Žádost musí být podána nejpozději do 31. prosince 2016, jinak nárok zanikne. Podáním žádosti o důchod se rozumí její sepsání na příslušné OSSZ  nejpozději dne 30. 12. 2016, neboť následující den není pracovním dnem. Podání lze učinit také elektronicky. V takovém případě musí být žádost dodána elektronické podatelně  OSSZ/ČSSZ nebo prostřednictvím systému datových schránek nejpozději dne 31. prosince 2016.

 

Obdržím rozhodnutí o přiznání příspěvku?

Písemné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku se automaticky vydávat nebude. V případě kladného vyřízení žádosti o příspěvek se rozhodnutí vydá jen tehdy, pokud o to žadatel
písemně požádá. Písemné rozhodnutí obdrží automaticky jen ti, kterým byla žádost o jeho poskytnutí zamítnuta. Proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí příspěvku lze podat námitky  způsobem, který bude v rozhodnutí uveden.

 

 

Ovlivní vyplacení příspěvku nárok na jiné sociální dávky?

Neovlivní. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží. Kromě toho je příspěvek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej ani postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00