Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.914

Průběh dědění v exekuci - majetek, peníze z účtů zemřelého rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 493 x
5 odpovědi
 
Dobrý den.
Dcera je v exekuci a v současné době má zdědit po mé ex manželce nemalý majetek a to:
- družsztevní byt v osobním vlastnictví cca 1.000.000 Kč,
- nabouraný automobil v zůst. hodnotě cca 50.000 Kč a
- peníze na 2 účtech v celkové hodnotě cca 300.000 Kč.

Výše dluhů dcery by mohla pokrýt hotovost na účtech a prodej nabouraného auta, ale možná tuto částku přesáhne.
Jaký bude postup až notář vydá rozhodnutí o dědictví a to nabude právní moci? Dcera půjde s rozhodnutím o dědictví do banky s žádostí o přepsání účtu na sebe a v bance jí bude hned vše zabaveno – zablokováno a exekutory vše zabaveno?
Nebo si může požádat u exekutorů o splátkový kalendář na splácení dluhů a peníze na účtech jí zůstanou – bude muset zaplatit výlohy notáři a také měsíčně platit pravidelné náklady na družstevní byt, na které mít nebude vzhledem k její současné tíživé finanční situaci – má rodinu a vyživovací povinnost na 3 děti. Musí jí být ponechána část hotovosti na účtech aby tyto povinné výdaje mohla hradit a nedostala se do dalších dluhů než byt prodá? Nebo jí byt bude rovněž okamžitě zabaven a poslán do dražby, kterou provedou exekutoři? Resp. kdy exekutoři mohou přikročit k provedení dražby bytu ve vztahu velikosti dluhů které nepokryje hotovost na účtech.
A jak by to bylo v případě pokud se dcera, která nemá vlastní byt, do bytu po matce přihlásí k trvalému bydlení a bude ho užívat. Může jí být tento byt exekutory zabaven a prodán v dražbě?
A jak taková dražba probíhá? Jak zabránit prodeji bytu exekutory v dražbě hluboko pod cenou jako se prý často děje, kdo na dražby dohlíží a jaká je právní ochrana.
 
Dobrý den, v případě že osoba zdědí majetek a je povinná v exekučním řízení, je poměrně pravděpodobné, že exekutor si této skutečnosti při pravidelné lustraci majetku (je činěna cca co tři měsíce) „všimne“ a nově nabytý majetek zajistí exekučními příkazy a exekuci provede, zejména postižením peněžních prostředků na účtu, neboť se jedná o přednostní způsob vedení exekuce. Splátkový kalendář je možno s exekutorem uzavřít, avšak povinný na jeho zřízení nemá nárok, jde o dobrou vůli exekutora. Za daných okolností, tj. nabytí majetku dostačujícího pro úhradu exekuce včetně nákladů by dohoda mohla přicházet v úvahu, avšak záleží na exekutorovi samotném a zejména na platební schopnosti Vaší dcery. Ohledně finančních prostředků na účtech: Vaše dcera má nárok na jednorázový výběr dvojnásobku životního minima (nyní 6.810,- Kč) ze svých prostředků na účtu, nárok se uplatňuje u banky. K exekuci bytu: pokud nebudou prostředky na účtech či z prodeje automobilu dostačovat, je exekuce bytu pravděpodobná; řízení o prodeji nemovitostí se řídí zákonem (zák. č. 99/1963 Sb. , o. s. ř. , případně zák č. 120/2001 Sb. , exekučním řádem). Pokud by Vaše dcera měla obavy o výši prodejní ceny (jinak ze zákona vždy stanovené na podkladě znaleckého posudku), může se rovněž s exekutorem dohodnout na tom, že nemovitost prodá sama, mj. pod podmínkou, že je proti ní vedena jediná exekuce a že s tímto postupem souhlasí všichni věřitelé do exekuce přihlášení. K Vašemu poslednímu dotazu, na činnost exekutorů dohlíží jejich stavovská organizace, Exekutorská komora, a dále Ministerstvo spravedlnosti. Zpravidla však dozor konají až na základě podané stížnosti, apod.
 
k dotazu host 5888 ze dne 13.2.2018
prosím k mému dotazu bych ještě potřeboval vědět odpověď na část mého dotazu na který jste mi neodpověděli. moc děkuji
část dotazu:
A jak by to bylo v případě pokud se dcera, která nemá vlastní byt, do bytu po matce přihlásí k trvalému bydlení a bude ho užívat. Může jí být tento byt exekutory zabaven a prodán v dražbě?
A prosím sdělte mi když dcera půjde do banky a předloží doklad od notáře že zdědila tento účet cca 200000 a banka jí peníze vydá - nebudou zablokovány exekucemi, ona si celou hotovost vybere (potřebuje zaplatit další dluhy co nejsou zatím v exekuci), může se jí něco stát? Je to trestné?
A jak je to když mne samotnému dcera dluží platil jsem za ní v minulosti alimenty na 3 děti. Musí mi to vrátit, respektive by mi ty vybrané peníze dala za ty alimenty, mám na to doklad.
 
Dobrý den, pokud Vaše dcera byt zdědila, je jejím vlastníkem, na katastru nemovitostí bude jako vlastník zapsána na základě sdělení notáře, tj. bude užívat své vlastnictví; ohledně exekuce prodejem nemovitosti odkazuji na uvedené v předchozím dotazu. K Vašemu dotazu stran vybrané částky z účtu: dokud nebude dotčený účet postižen exekučním příkazem, lze z něj danou částku vybrat, nicméně povinný má v exekuci zákaz nakládat se svým majetkem (tzv. generální inhibitorium), tj. v případě, že vybranými prostředky nebude hradit vedenou exekuci, vystavuje se nebezpečí, že toto protiprávní jednání napadne oprávněný (věřitel) např. žalobou na náhradu újmy, případně odpůrčí žalobou; jednání Vaší dcery by dále za určitých okolnost mohlo rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu poškození věřitele; ohledně Vámi uvažované situaci taktéž upozorňuji, že vzhledem k tomu, že exekutor pravděpodobně o vedeném dědickém řízení bude vědět, může vydat exekuční příkaz na nový účet Vaší dcery bezodkladně poté, co se účet stane jejím vlastnictvím, případně ještě před tím podat žalobu o vydání předběžného opatření soudu k zajištění této částky pro potřeby exekuce. Ohledně Vašeho třetího dotazu, pokud jste schopný prokázat, že jste Vaší dceři zapůjčil určitou peněžení částku, jste věřitel a máte nárok požadovat od Vaší dcery zpět, co jste jí poskytnul, a to i soudně.
 
Pane advokáte,
chtěl jsem zjistit všechny exekuce své dcery abychom toto mohli řešit a na základě Vámi dříve zaslaného odkazu na Centrální evidenci exekucí na http://www.ceecr.cz je v závěru na úvodní straně uvedeno že:
Jaké údaje v Centrální evidenci exekucí nenaleznete:
CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Jak a kde tedy zjistíme veškeré exekuce dcery?
 
Dobrý den,

zákony předně předpokládají, že každý svéprávný člověk má mít o svých dluzích přehled, přičemž neexistuje žádná databáze, v níž byste byli schopni dohledat úplně všechny dluhy dcery. Centrální evidence exekucí obsahuje informace o všech exekucích vedených soudními exekutory a z povahy věci tak neobsahuje informace o výkonech rozhodnutí ani daňových exekucích.

Zda je dceru veden výkon rozhodnutí zjistí dcera u soudu, v jehož obvodu má trvalé bydliště, resp. pokud měnila své trvalé bydliště, je třeba navštívit všechny takové soudy.

Ohledně dalších dluhů za státními orgány je pak třeba jednotlivě obeslat / obvolat zdravotní pojišťovnu, u níž je dcera registrována, Českou správu sociálního zabezpečení. Dále např. dluhy za odvoz komunální odpadu aj. řeší obec, tedy může být na místě si ověřit, zda nevymáhají nějaký dluh, též u obce, kde má dcera trvalé bydliště.

Upozorňuji však, že veškeré instituce podají informace jenom osobě dlužníka, tedy Vaší dcery. Vám mohou informace poskytnou pouze na základě dcerou udělené plné moci, přičemž podpis dcery na takové plné moci by musel být úředně ověřen.