Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1993 byla zkolaudována stavba našeho rodinného domku a součástí stavby je i sjezd do garáže. Část sjezdu je umístěna na pozemku města - cca 5 m2. Nyní nám majetkový odbor města sdělil, že tento sjezd je černá stavba. Požaduje po nás jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním zahradu, která se nachází v zastavěné části obce. Chtěli bychom si na ní postavit rodinný dům. Na odboru uzemního plánování nám řekli, že to nejde protože pozemek není v uzemním plánu obce. Obec nemá žádná stavební místa a nechala zpracovat nový uzemní plán, do kterého jsme nechali zanést i naši zahradu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak (aniž bychom porušili zákony, či nařízení) můžeme zpoplatnit parkování vozidel na vlastním pozemku. Situace: Vlastníme v katastrálním území Roudnice nad Labem na parcelách č 386/1 a 386/2 oplocený pozemek o výměře cca 4 ary, který je přilehlý k památkově chráněné budově č. p. 307 v Roudnici nad Labem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním menší pozemek (250 m2) s nově postavenou větší garáží (55 m2) v průmyslové zóně ve Znojmě. Na pozemku v těsné blízkosti garáže je vedeno mnoho inženýrských sítí. Chtěl bych pozemek společně s garáží oplotit z důvodu drobného podnikání. Většinou jsem se s provozovateli sítí domluvil a dostal od nich souhlas s oplocením při dodržení určitých pomínek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, jak postupovat s právem stavby v následující situaci. Chceme na mém pozemku s partnerem stavět dům (rekreační objekt v chatové oblasti), ale vlastníkem pozemku jsem pouze já (byl mi darován rodiči), a naopak partner bude žádat o hypoteční úvěr. Já prozatím nejsem výdělečně činná, manželé nejsme a ani jsme spolu doposud nežili v jedné domácnosti.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Po mámě budu dědit pozemky (orná půda, vinohrad). Všechny jsou v užívání místního zemědělského družstva. Družstvo na některých, se souhlasem majitele, vysadilo vinohrad s tím, že při případném vrácení pozemku, po uplynutí doby dané smlouvou, vrátí pozemek uvedený do původního stavu, nebo doplatíme zbytkovou cenu vinohradu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn po nástupu do prvního ročníku učiliště vážně onemocněl a od září 2019 je v nemocnici. Školu bohužel navštěvoval jen 4 dny. V tuto chvíli chce po nás škola přerušení studia. My víme, že syn již tento ročník nedokončí, a chtěli bysme, aby ho škola omluvila z vyučování a mohl ročník opakovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

 

Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pojištěné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi OSVČ v DPN, lékaři a OSSZ.

Pokud OSVČ onemocní a  bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou (DPN), obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti“), který je dokladem, v  němž je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod. , a  je předkládán případné kontrole z  OSSZ. Nemění se povinnost dodržovat režim DPN pojištěnce stanovený lékařem a  povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

OSVČ již příslušné OSSZ nezasílá žádost o  nemocenské v  podobě papírových tiskopisů, toto provádí přímo lékař elektronicky. Po ukončení DPN (lékař odesílá také elektronicky) musí však OSVČ sama u OSSZ oznámit den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Toto oznámení OSVČ učiní prostřednictvím formuláře "Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti", který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat na OSSZ.   Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského!

Nemocenské (nemocenská dávka z  nemocenského pojištění) bude zasláno na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z  účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v  souvislosti s  vyplácením dávek nemocenského pojištění. Pokud OSVČ požaduje nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné OSSZ a  to např. prostřednictvím tiskopisu „Žádost o  změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, přístupný na webu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal (tiskopisy-pro-pojistence).    
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zaměstnance jejím trvání a jejím ukončení dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi nemocnými zaměstnanci v DPN, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ.
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) se týká zaměstnance, který byl lékařem uznán pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání podle zákona o nemocenském pojištění nebo ji nemůže vykonávat pro nařízenou karanténu.  

Postupy a povinnosti

Zaměstnanec  (pojištěnec) má podle zákoníku práce nadále povinnost sdělit zaměstnavateli, že u  něj nastala DPN, která je překážkou v  práci, a  to neprodleně, jakmile se o  ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Od lékaře může odejít přímo domů, protože už  není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli  papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře.   Stejným způsobem zaměstnanec informuje zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho DPN trvá a při ukončení DPN.

Tak jako doposud zůstává povinnost  zaměstnancedodržovat režim stanovený lékařem  a  povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v  prvních 14 dnech nemoci i  zaměstnavateli, kterému z  tohoto důvodu v  uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a  vycházek.

Zaměstnanec  již  nemusí  sám žádat o  náhradu mzdy ani o  nemocenské,   podkladem pro výplatu  jsou elektronická hlášení lékaře o  vzniku DPN a  o jejím trvání. Peníze zaměstnanec obdrží stejným způsobem, jako mu zaměstnavatel vyplácí mzdu (na  stejný účet nebo adresu).

V  případě, že dostává zaměstnanec mzdu v  hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky nebo bude chtít  nemocenské zaslat jiným způsobem než výplatu, musí  zaměstnanec tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k  tomu tiskopis "žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti",   který lze odeslat elektronicky z  ePortálu ČSSZ nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá jeho zaměstnavatel.  

Lékař  pojištěnci předá vytištěný pouze  Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl RDPN) , ve kterém mu bude vyznačovat termíny příští kontroly. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ, a  to včetně potvrzení o  trvání DPN neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“).  

Zaměstnavatel si může informaci o  vzniku DPN a  jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.   Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k  žádosti o  dávku, a  to v  elektronické formě.   Do přílohy k  žádosti o  dávku nově uvede informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).   Při skončení DPN zašle zaměstnavatel hlášení s  údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

OSSZ  obdrží  podklady a  údaje k  výpočtu nemocenského  ektronicky přímo od zaměstnavatele, informace o  vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.   Nadále platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů  pro výplatu dávky.

Pozn:

Papírový tiskopis bude možno použít pouze výjimečně v  případě technického výpadku.
U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

Přechodné období:

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zaměstnance dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi nemocnými zaměstnanci v DPN, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ.

Postupy spojené s  vystavením rozhodnutí o DPN se tedy zcela zásadním způsobem mění. Mění se i  způsob, jak se zaměstnavatel dozví o DPN svého zaměstnance. Zaměstnanec už nemusí předávat doklady vystavené lékařem zaměstnavateli a náhrada mzdy (tj. za pracovní dny prvních 14 dnů DPN) i  nemocenská (tzn. dávka nemocenského pojištění v  době od 15. dne DPN)   mu přijde automaticky. Nemocnému zůstává v  papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

 

Přechodné období:

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 jsou  nadále dokladovány „postaru, tzn. prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a  tiskopisů, které zaměstnavatel po doručení pojištěncem předá příslušné OSSZ.