Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.449.986

Zdědění insolvence, oddlužení po smrti rodiče - povinnost zaplatit dluhy, závazky zemřelého rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 838 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
muž v insolvenci od 2015.
2017 se mu narodila dcera. Žije s matkou dítěte v jedné domácnosti, nesezdaní.
Dcera nese příjmení po otci.
Jaké riziko si nese narozena dcera tím, že má otce zapsaného v rodném listu, který je v insolvenci, v případě, že dlužník přestane splácet, nebo umře.
Jak uchránit dítě před dluhy otce. Můžou vymáhat dluhy po dítěti?
Matka dítěte bez dluhů, v případě manželství s dlužníkem, můžou dluhy vymáhat po manželce?
Jak ošetřit situaci, kdy rodina chce být spolu no reálné obavy z případné 'dlužné' budoucnosti.
Děkuji.
 
Dobrý den,

dluhy na děti automaticky nepřechází.
Pokud by v době trvání insolvenčního řízení otec dítěte zemřel, insolvenční řízení by bylo zastaveno a bylo zahájeno dědické řízení. Jelikož se s ohledem na insolvenční řízení nedá předpokládat žádný významnější majetek otce dítěte, matka dítěte jakožto její zákonný zástupce by dědictví odmítla.

Obdobně u manželky: pokud je na manžela vedeno insolvenční řízení, manželka se nestává automaticky účastníkem řízení (ani to ze zákona není možné).
Pokud by však bylo insolvenční řízení zrušeno z důvodu neplnění podmínek oddlužení a následně by byly nařízeny exekuce, v těchto exekucích by teoreticky mohl být postihován příjem manželky (nikoliv však její majetek nabytý před uzavřením manželství). V tomto případě je na zvážení, zda neuzavřít tzv. předmanželskou smlouvu (smlouvu o manželském majetkovém režimu), kterou se již před uzavřením manželství rozhodnete, že budete podléhat režimu oddělených jmění.
Rozhodnou-li se ti, kteří chtějí uzavřít manželství pro režim oddělených jmění, jejich společné jmění nikdy nevnikne. Uzavřením manželství se pro ně v majetkové oblasti nic nemění a aktiva i pasiva budou nabývat stejně, jako tomu bylo před uzavřením manželství. Zánikem manželství se žádná věc nestává společnou, neprovádí se žádné vypořádání společného jmění manželů.
Tuto smlouvu je nutné uzavřít formou notářského zápisu a smlouvu zároveň ji nechat zveřejnit v Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou ČR.
Samozřejmě se tímto zcela nevyloučí možnost, že jejich společnou domácnost v budoucnu navštíví např. soudní exekutor, avšak pozice budoucí manželky bude v tomto směru většinově chráněna.