Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.244

Exekuce uhrazeného dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 956 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
na základě dohody původního majitele byl prodán pozemek úřadu, tento ho do úmrtí neuhradil, takže smlouva přešla na dědice. Úřad byl ochotný pozemek dle smlouvy uhradit, jen uvedl, že je na něm zapsaná exekuci od dopravního podniku, vzhledem k tomu, že šlo o částku 6 Kč a 200 Kč pokutu. S výhradou jsme dluh uhradili, i když nemohl být náš, abychom - všichni dědicové, peníze obdrželi a ostatní dva nemuseli čekat na úhradu exekuce, kterou nikdo z nás neměl, jízdné dětské.
Ani tak nedošlo k výmazu z katastru tak, aby úřad mohl pozemek uhradit, mohu se zeptat, jak máme postupovat, pokud neexistuje dluh, neexistuje ani exekuce, nebyli jsme povinni a přesto je dluh vymáhán stále, peníze byly vloženy na účet dopravního podniku s žádosti o kontrolu povinněho.
Děkuji.
 
Dobrý den,

pokud byly uhrazeny všechny náklady, tj. jistina 206, - Kč a příslušenství tvořené úrokem z prodlení, náklady nalézacího řízení a náklady exekuce, podejte příslušnému soudnímu exekutorovi, který je vedením exekuce ve prospěch Dopravního podniku pověřen, návrh na zastavení exekuce pro její zaplacení.

Pokud však nebylo uhrazeno vše, soudní exekutor exekuci nezastaví; v tom případě je vhodné požádat soudního exekutora o vyčíslení dluhu, tento uhradit (po odečtení částek již uhrazených Dopravnímu podniku) a opakovat postup viz výše.
 
děkuji, vzhledem k tomu, že dluh není vymáhán na povinném, nebyla vedena ani exekuce proti nám, tj. našli jsme údaj uvedený až ve výpisu katastrálního úřadu, čímž jsme exekuci chtěli vymazat, tedy nebyly žádné náklady uhrazeny, poté by došlo k uznání a uhrazení dluhu, tedy výpočet dluhu a uhrazení včetně vedené exekuce, ale vše to okolo vymáhání a exekuce chybí, tedy neexistuje korespondence, kdy by byl dluh vymáhán a tedy veden exekučně proti nám tak, abychom se mohli, pokud to jde pro nicotnost, exekuci bránit. podle sdělená advokáta by mělo dojít k výmazu, který ovšem chceme, aby byl učiněn ze strany navrhovatele, nebot žádná exekuce proti nám vedena nebyla, vedena býti nemohla, malé děti nemáme
 
Dobrý den,

exekuce je vedena pravděpodobně stále ještě na zůstavitele (zemřelého), avšak s tím, že dědicové dědictví přijali, přijali nejen aktiva dědictví (majetek), ale též pasiva (dluhy zůstavitele).
Za dluhy zůstavitele jsou odpovědni všichni dědicové dle výše svých dědických podílů, nebyla-li schválena dědická dohoda odlišného znění.

Doporučuji tak kontaktovat příslušného soudního exekutora se sdělením o úmrtí zůstavitele a žádostí o aktuální vyčíslení dluhu, který je exekučně vymáhat a pro který je veden zápis v katastru nemovitostí.

Zároveň v případě, kdy jste schopni se osobně dostavit na příslušný katastr nemovitostí, můžete požádat o opis ze sbírky listin, a to dokumentu, na jehož byl zápis exekuce do katastru proveden. Pro opis budete potřebovat spisovou značku daného řízení v katastr (např. V-12345/2018-101 apod). , která je uvedena na listu vlastnictví.