Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.328

Zdědění staré exekuce po rodiči - promlčení, promlčecí lhůta

Odesláno: 
Otevřeno 326 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekuce po otci: 1994 otec nakoupil zboží, které nezaplatil.
2003 Okresní soud uznal pohledávku a vydal nařízení o exekuci.
2007 otec zemřel a já jsem 2008 nabyl dědictví.
02/2018 soudní exekutor rozhodl, že jsem se stal účastníkem exekučního řízení já.
V dědickém řízení jsem od pověřeného notáře dostal soupis aktiv a pasiv. Všechny dluhy, které byly do dědictví zařazeny jsem uhradil, ale o této pohledávce a exekuci jsem se dozvěděl až nyní.
Zajímalo by mě, zda je tato exekuce platná nebo došlo k promlčecí lhůtě?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud je exekuce zahájena a není skončena (vymožením, zastavením), promlčení lhůta se staví a pohledávka promlčena není. Jiná věc je, že daný dluh nebyl zařazen do soupisu pasiv zůstavitele, jak uvádíte. Ohledně dotčeného dluhu by muselo proběhnout (zřejmě z podnětu exekutora) dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti, viz ust. § 193 odst. 1 z. ř. s. : „Objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, popřípadě též pasivum pozůstalosti, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti; to neplatí, jde-li o aktiva nebo pasiva, k nimž se v důsledku postupu podle § 162 odst. 2 věty druhé, § 172 odst. 2 věty druhé nebo § 173 věty druhé nepřihlíží. “ Toto se však nestalo, a tak za daných okolností podle mého názoru není možno vydat rozhodnutí o procesním nástupnictví v daném řízení a pokud jej exekutor vydal, měl byste proti němu podat z těchto důvodů odvolání (ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí) a pokud již lhůta uplynula, pak návrh na zastavení exekuce.