Počet stránek ve webu: 42.676


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.807.920

Exekuce po insolvenci pro dluh vzniklý v průběhu oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 3303 x
23 odpovědí
 
Dobrý den,
dne 23.8.2017 mi přišlo rozhodnutí o ukončení mé insolvence, která trvala od 06/2012 - 05/2017. Oddlužení bylo schváleno. Nyní mi přišla exekuce, za neplacení pojišťovně, kdy dluh nastal v době insolvence - 11/2012 - 06/2013 + 09/13 - 01/2014.
Rád bych se informoval, zda mají právo vymáhat po mě finance a zda se neměli přihlásit do insolvenčního řízení, které v době dluhu probíhalo?
Děkuji za informace.
 
Dobrý den,
pokud se jedná o pohledávky vzniklé po zjištění Vašeho úpadku, resp. po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, od jejich placení jste osvobozen nebyl a jste povinen je uhradit.
Naopak jste byl povinen se chovat tak, abyste nevytvořil nové dluhy, které by bylo více než 30 dnů po splatnosti. Pokud by se o dluzích pojišťovně dozvěděl v průběhu insolvenčního řízení soud či insolvenční správce, mohlo být Vaše oddlužení dokonce zrušeno pro porušení podmínek oddlužení.
Do insolvenčního řízení pohledávku pojišťovna přihlásit nemohla, jelikož se nejednalo o „klasickou pohledávku, která by mohla vzniknout nejpozději do zjištění úpadku, ani o pohledávku za majetkovou podstatou.
 
Dobrý den, můžu se zeptat, v případě, že pohledávka pochází z trestnéhu činu /podvod/, může si dlužník zažádat o insolvenci a v případě, že by mu soud vyhověl a já jsem si pohledávku přihlásil, jakým způsobem v případě, že bych souhlasil s insolvencí bych měl pokračovat po ukončení insolvence? Exekuce podaná není...Děkuji.
 
Dobrý den,

dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že ani po 60 měsících trvání oddlužení nemůže být dlužník osvobozen od placení zbytku dluhu, jedná-li se o pohledávky – peněžité sankce nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin.
Ve Vašem případě byste tak po dobu 60 měsíců musela dostat alespoň 30 % svého dluhu (aby byl dlužník osvobozen od placení zbytku u ostatních typů pohledávek), ale vymáhat byste jej mohla i nadále (osvobození by se na tuto pohledávku nevtahovalo).
Po ukončení insolvenčního řízení dlužníka lze podat na neuhrazenou část dluhu návrh na nařízení exekuce a vymáhat jej prostřednictvím soudního exekutora.
 
Děkuji, na neuhrazenou část dluhu budu potřebovat další doudni rozhodnutí a nebo bude platit to původní kde je však celková dlužná částka? Můžu tedy s původním soudním rozhodnutím jít za exekutorem a vymáhat dluh již po insolvenci? Exekuce nyní podána není z důvodu více pohledávek dlužníka. Nebo jakým způsobem řešit vymáhání dluhu po insolvenci? Dekuji
 
Dobrý den,

žádné další soudní rozhodnutí již nebudete potřebovat, pokud je toto pravomocné a vykonatelné.

Pokud máte pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám byla přiznána náhrada škody, můžete do 10 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí podat návrh na nařízení exekuce. Tato lhůta však po dobu trvání insolvenčního řízení neběží, tj. maximální lhůta pro podání návrhu na nařízení exekuce je 10 let od právní moci rozsudku + doba od zahájení insolvenčního řízení do jeho pravomocného ukončení.

Jelikož Vaše pohledávka musí být uspokojena zcela a v oddlužení se tzv. neosvobozuje, budete moci podat pro zbývající část dluhu návrh na nařízení exekuce i po ukončení insolvenčního řízení dlužníka.
 
Dobrý den, exekutor chce zaplatit pohledávku, která byla v insolvenčním řízení z 93% uhrazena, zablokoval účet, poslala jsem mu žádost o zastavení exekuce, usnesení ins. kde jsem osvobozena od dalších placení, ale dostala jsem další dopis, kde se mi chystá zabavit majetek, nevím co dál, peníze z účtu sebral. Můžete mi poradit? Ins. jsem splnila, vlastně po mě chce zaplatit pohledávku znovu. Děkuji
 
Dobrý den,
pokud soudní exekutor provádí exekuci pro pohledávku, která vznikla již před Vaším úpadkem, a od placení zbytku dluhů jste byla osvobozena, postupuje v rozporu se zákonem.
Jelikož jste návrh na zastavení exekuce již podala, můžete zkusit podat ještě samostatný návrh na zrušení exekučního příkazu přikázáním pohledávky z příslušného bankovního účtu.
Do doby právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce může soudní exekutor zjišťovat a postihovat majetek povinného, vydávat exekuční příkazy apod. K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovité věci atd.) však může přistoupit až po právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce – tedy až poté, co bude o návrhu rozhodnuto. Majetek by tak soudní exekutor mohl sepsat, nikoliv však zabavit ve smyslu odvézt z Vaší domácnosti.
Krajní možností by pak mohlo být podání stížnosti Exekutorské komoře ČR - viz http://ekcr.cz/polozit-dotaz
 
Dobrý den, jsem v insolvenci a řádně platím insolvenční splátky. Účet v bance jsem zrušila ještě před insolvencí. Teď bych si ho potřebovala založit, ale mám obavu. Bojím se, že i přes insolvenci mi některý z věřitelů, kteří byli řádně zahrnuti do insolvence, přesto na účet sáhne. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, zajistit účet lze pouze v exekuci vedené exekutorem nebo daňovým správcem. Sami věřitelé nemají žádné oprávnění Váš účet zajistit. Vzhledem k tomu, že v probíhajícím insolvenčním řízení je každá exekuce přerušena, je zajištění Vašeho účtu exekutorem či daňovým správcem do skončení insolvenčního řízení vyloučeno. Doporučuji však informovat o zřízení účtu Vašeho insolvenčního správce.
 
Dobrý den,
dlužnice 2 roky před požádáním o insolvenci prodala byt a v insol. řízení, je že bydlí v podnájmu. Prodala ho tetě, ta za ní platí splátky, dlužnice nic a od státu dostává dlužnice na bydlení 7000, - Kč měsíčně. Evidentně účelově, aby měla insolvenci. Asi po skončení insolvence se zase byt zpátky převedena dlužnici neb se z bytu neodstěhovala a dál tam bydlí. Dá se to ještě řešit tento podvod? Dlužnice to takto vede už třetí rok. Děkuji za odpověď.
Jana
 
Dobrý den,
v toto případě doporučuji kontaktovat ustanoveného insolvenčního správce a informovat jej o nastalé situaci.
Pokud došlo k převodu bytu bez přiměřeného protiplnění, ba dokonce bez jakéhokoliv plnění (darování), může insolvenční správce podat k insolvenčnímu soudu odpůrčí žalobu, jíž se bude domáhat určení neplatnosti převodu bytu.
Žalobu však insolvenční správce může podat nejpozději do 1 roku ode dne zjištění úpadku dlužnice. Pokud tato lhůta již uplynula, podání žaloby insolvenčním správcem není možné.
Samozřejmě Vám nic nebrání podat policejnímu orgánu oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že byl spáchán trestný čin podvodu a žádat jej o prověření tohoto oznámení.
 
Dobry den, v roce 2013 mi byla schvalena insolvence. V 5/2018 jsem insolvenci splnila a dostala jsem Usneseni. V zari 2018 mi exekutor zablokoval ucet pro pohledavku nza vynalozene naklady na exekuci. Prosim o radu jak postupovat.
 
Dobrý den,
příslušnému soudnímu exekutorovi zašlete návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád), s tím, že doložíte usnesení insolvenčního soudu, kterým jste byla osvobozena od placení zbytku dluhů, jakož i dluhů do insolvenčního řízení nepřihlášených.
I soudní exekutor byl povinen svou pohledávku z titulu vniklých nákladů exekuce přihlásit do insolvenčního řízení.
 
Dobrý den,

pravidelně posílám insolvenční splátky. Teď měním zaměstnání a můj plat bude o něco vyšší. Zůstane prosím výše mé měsíční insolvenční splátky stejná nebo budu muset posílat víc? Zůstane mi tedy z výplaty víc peněz? Anebo se výše měsíční splátky opět bude přepočítávat vzhledem k vyššímu platu?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

srážky jsou prováděny z čisté mzdy podle zákonem stanovených postupů, tedy pokud bude Vaše mzda odlišná od mzdy v předcházejících měsících, zcela jistě budou též její srážky jiné.

Výši srážek si můžete ověřit v kalkulačce Ministerstva spravedlnosti na webu https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
 
dobrý den
V roce 2/ 2018 jsem ukončil insolveční rizení
V říjnu jsem dostal exekuci z roku 2010 tak se ptám zdali má exekutor pravo mi dát exekuci když dlud vzikl pred podanim insolvečniho rizeni
 
Dobrý den,

jedná-li o dluh, který vznikl ještě před zahájením insolvenčního řízení (resp. zjištěním úpadku), jste od placení takového dluhu osvobozen.

V tomto případě doporučuji příslušnému exekutorovi zaslat návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Učiňte tak do 30 dnů ode dne, kdy jste jako povinný obdržel vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Pokud takový návrh exekutorovi podáte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. V návrhu uveďte, že dluh vznikl již před zahájením insolvence a věřitel se měl se svým nárokem přihlásit. Zároveň k návrhu přiložte usnesení insolvenčního soudu, kterým jste byl od placení pohledávek osvobozen.
 
Dobrý den, chystám se požádat o osobní bankrot a součástí správně podaného návrhu by měly být informace o dlužných částkách a věřitelích. Na poště jsem si nechal vytisknout souhrn exekucí, využil jsem taktéž SOLUSu atd. Je ale možné, že mám další závazky, ale nevím o nich. Jsou věřitelé, kteří mnou nebudou z důvodu mé nevědomosti v návrhu zmíněni, povinni se sami přihlásit nebo by z toho mohl být po ukončení insolvence opět nějaký exekuční příkaz?
Děkuji za Vaši odbornou odpověď
 
Dobrý den, pokud bude soudem schválen Váš úpadek, budou věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě (zpravidla 30 dní) přihlásili své péohledávky. Pokud tak neučiní a Vy úspěšně projdete oddlužením, od platby jejich pohledávek budete soudem osvobozen.
 
Dobrý den. S manželem jsme žádali v prosinci 2018 o insolvenci. Dosud zatím ještě nic nevíme, jen to, že nám byl přidělen insol. spravce. Jaký je další postup a odkdy se začne splácet. Četla jsem, ze by se splácelo až po šesti měsících. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
po zjištění Vašeho úpadku mají věřitelé 30 dní, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení. Následně má insolvenční správce lhůtu 30 dní na to, aby zpracoval a přezkoumal přihlášky pohledávek a předložil soudu ke schválení zprávu o přezkumu.
Na přezkumné jednání budete insolvenčním správcem předvolání, přičemž toto přezkumné jednání se nekoná u insolvenčního soudu, ale v kanceláři insolvenčního správce.
Poté, co insolvenční správce předloží soudu zprávu o přezkumu, soud o ní rozhodne a schválí Vaše oddlužení, přičemž v rozhodnutí stanoví, kdy splátkový kalendář začíná.
Obvykle je třeba počítat cca se 4 měsíci ode dne zjištění úpadku do počátku splátkového kalendáře.
 
dobry den, jsem samozivitelka s jednim ditetem. Mam insolvenci od 10. mesice 2014. Nemuzu zazadat o nizsi srazky. Zamestnavatel mi nechava 92OOkc měsicně. Moje mzda je kolem 16000kc cisteho. Uz to nezvladam, je jasne ze potreby 15leteho syna jsou nakladnejsi plus najem sluzby doprava a strava. jsem uz na hranici chudoby. k dnes (20.03.2019)nimu dni mam uhrazeno 29%dluhu. Insolvencni spravce nechce komunikova. dekuji
 
Dobrý den,
z Vašeho příspěvku nevyplývá žádná dotaz.
Pokud Váš příjem činí 16 000, - Kč čistého, nezabavitelná částka se zohledněním jedné vyživované osoby (nezletilého syna) činí 10 700, - Kč. Kalkulátor srážek ze mzdy naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
Prověřte si ve Vaší výplatní pásce, že zaměstnavatel zohledňuje při výpočtu srážek ze mzdy vyživovanou osobu (tuto jste povinna hlásit zaměstnavateli Vy).