Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.412

Majetkové vypořádání (převod firmy) manželů při exekuci a krácení věřitele, poškození věřitele

Odesláno: 
Otevřeno 271 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na konci roku 2017 jsem se rozvedla s manželem, který má dluhy z podnikání. Bohužel jsem se pod jeden dluh podepsala také já. Byl sepsán notářský zápis a na základě toho probíhá exekuce. V současné řešíme majetkové vyrovnání a právník bývalého manžela navrhuje bezplatné převedení mého 100% podílu ve firmě s. r. o na bývalého manžela (jednatele této firmy) nebo osobu jím určenou. Tomu se nebráním, ale nepoškodím tímto převodem věřitele? Mohu vůbec s tímto majetkem nakládat a bude převod platný, pokud jsem v exekuci?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, v případě majetkového vypořádání bývalých manželů chrání zákon věřitele: dle ust. § 737 odst. 1 občanského zákoníku „Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné“. Současně platí dle ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu „Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky vznesení námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl námitku neplatnosti“. Z uvedeného plyne, že převod vlastnictví s. r. o. na jinou osobu je platný, pokud se oprávněná osoba nedovolá neplatnosti nebo neúčinnosti vůči ní. Jinak pokud by nový vlastník byl Váš bývalý manžel a dlužili jste stejnému věřiteli, resp. byla proti Vám na jeho návrh vedena exekuce, problém by to nezakládalo. Pokud by vlastníkem měla být třetí osoba, pak by se oprávněné osoby mohly začít bránit výše uvedeným způsobem.