Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.307.030

Vyúčtování nákladů exekuce - co musí obsahovat, náležitosti

Odesláno: 
Otevřeno 725 x
3 odpovědi
 
Byla jsem Vámi informována - host 6169, že pokud exekutor exekuci zastaví určí její náklady a já pokud s nimi nebudu souhlasit mohu podat odvolání do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí V NĚMŽ MUSÍM UVÉST, PROČ MÁM ZA TO, ŽE NÁKLADY NEJSOU URČENY SPRÁVNĚ a PŘIPOJIT DŮKAZY. Obdobně bych měla postupovat v případě, že Exekutor vydá Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve kterém náklady exekuce exekutor vyčíslí. V tomto případě mohu proti "Příkazu" podat námitky do 8mi dnů ode dne doručení rozhodnutí,
Dotaz zní: JAK PODROBNÉ mají být rozepsány náklady exekuce (cesťáky apod.). Exekutoři náklady vyčíslují většinou obecně ve 2 až 4 cifrách jako náklady exekuce, paušální náhradu nákladů exekuce případně náklady právního zastoupení - nejsou sami schopni exekuci vést, jako kdyby si každý úředník vzal k sobě někoho a tím ho živil, odměna exekutora za peněžité plnění - co to obsahuje? a najednou je z toho cifra neúměrně vysoká vůči původnímu dluhu. A jaké já jako laik který bude v odvolání namítat že náklady nejsou určeny správně MÁM ŠANCI argumentovat proti vyčíslení nákladů exekutora a jaké mám PŘIPOJIT DŮKAZY. Já mám pouze možnost napsat že výše nákladů je vysoká a její vyměření že odporuje dobrým mravům ale PODÁNÍ DŮKAZŮ a hlavně podkladů pro vyčíslení výše nákladů exekuce by měl přeci EXEKUTOR. Obávám se že při stanovení takového postupu odvolání člověk nemá šanci v odvolání uspět. Jakou pak mám další možnost pokud exekutor odvolání zamítne. Kde jsou stanoveny hranice pro exekutory kdy např. 1 cesta za klientem mimo místo sídla exekutora je účtována tuším 1500 Kč přičemž exekutor se se mnou ani jedenkrát nesešel, vše bylo jen písemně apod.
 
Dobrý den, v případě odůvodnění nákladů exekuce v Příkaze k úhradě nákladů exekuce exekutor postupuje dle vyhlášky 330/2001 Sb. ; na jednotlivá ustanovení této vyhlášky musí odkázat. V Příkaze takto určí odměnu (částka určená na základě zákona – exekučního řádu, tj. 15% z vymoženého plnění, minimálně však 2.000,- Kč + DPH) a hotové výdaje – ty se určují paušálem do výše 3.500,- Kč + DPH, pak se neprokazují, nad tuto částku je nutno je odůvodnit všechny výdaje. Náklady právního zastoupení mezi náklady exekuce nepatří, jde o náklady oprávněného dané advokátním tarifem (vyhl. č. 177/96 Sb.). Pokud podáváte námitky proti Příkazu, musíte sdělit, proč nesouhlasíte s výší odměny a hotovými výdaji, resp. proč nebyly určeny správně. Máte možnost pročíst si příslušnou vyhlášku (najdete ji např. na http://www.zakonyprolidi.cz) a náklady si sama spočítat a následně porovnat s tím, jak je určil exekutor. Exekutor námitky nemůže zamítnout, pokud je neuzná, musí je postoupit exekučnímu soudu k rozhodnutí. Jinak co se týče místního šetření v sídle povinného, jak uvádíte, exekutor musí prokázat, že na místě byl (např. fotodokumentací, apod.), nikoliv, že s Vámi hovořil, neboť podmínka zastižení povinného pro oprávněnost nároku není.
 
Vaše odpověď se týká pokud exekutor vydá Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Ale jak jsem se také ptala musí exekutor při stanovení výše nákladů exekuce postupovat stejně pokud je stanoví v rozhodnutí o ZASTAVENÍ EXEKUCE, kdy se mohu odvolat v případě nesouhlasu s náklady exekuce do 15ti dnů ode dne doručení rozh. A také jsem se ptala co kromě toho, že si exekutor napočítal, odměnu, paušální částku, rovněž samostatně náklady právního zastoupení a k tomu ještě zvlášť náklady oprávněného ale nejvyšší částku si vyčíslil jako ODMĚNU EXEKUTORA ZA PENĚŽITÉ PLNĚNÍ ve výši 33.000 Kč - co to znamená, ZA CO SI TOTO MOHL JEŠTĚ NAPOČÍTAT, podle jakých právních předpisů si toto exekutor může napočítat a jaké doklady k tomuto plnění mne jako občanovi exekutor musí předložit že je vykonal?
 
Dobrý den, pokud je vydáno usnesení o zastavení exekuce, je postup exekutora při odůvodňování výroku o nákladech exekuce stejný jako v případě vydaného Příkazu k úhradě nákladů exekuce. Účastníci řízení mají oprávnění podat odvolání do 15 dnů od doručení dotčeného rozhodnutí. Zákon, který určuje, že exekutor má nárok na náklady exekuce, je zákon č. 120/2001 Sb. , exekuční řád konkrétně ust. § 87 a násl. tohoto zákona. V ostatním odkazuji na předchozí odpověď, kde jsem odkázala na dotčené vyhlášky, kterými se výpočet nákladů exekutora a nákladů oprávněného řídí.