Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.842.142

Exekuce syna a oddlužení - bydlení u rodičů a rizika

Odesláno: 
Otevřeno 1191 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
zjistili jsme, že syn nadělal bez našeho vědomí dluhy - dost vysoké úvěry, cca 900.000 Kč. Bydlí v našem družstevním bytě, kde je s ním přihlášen trvale i manžel (fyzicky s manželem bydlíme v rodinném domku jinde), který ale není jeho otcem. Můžeme čekat snad i nějaký postih na nás a bylo by lepší, aby se manžel z trvalého pobytu z družstevního bytu odhlásil (lze to, nepřijdeme o byt)? Jaké byste doporučil řešení dluhů, momentálně syn hledá zaměstnání, není schopen zatím dostát všem splátkám a platbám. Nebudeme povinni za něj něco platit i my (já-matka a manžel, přestože není jeho otcem)? Bylo by za této situace vhodné, aby syn bydlel s námi v rodinném domku a byt jsme třeba pronajali?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, Vašemu muži doporučuji, aby co nejdříve změnil místo trvalého pobytu, a to na adresu rodinného domu. Bylo by tedy vhodné, aby syn byl na místě trvalého pobytu hlášen sám, protože tak byste se vyhnuli eventuálnímu tlaku exekutora, abyste namísto Vašeho syna hradili jeho dluhy. Jste-li vlastníkem družstevního podílu a rodinného domu pouze Vy a Váš manžel, tak se o tyto nemovitosti bát nemusíte. Jiná situace by však nastala v případě, kdy by část spoluvlastnického podílu na družstevním bytě nebo na rodinném domě vlastnil Váš syn, to by poté hrozilo, že by tento spoluvlastnický podíl Vašeho syna byl prodán v dražbě.
Pokud budete mít oba, tedy Vy i manžel, adresu trvalého pobytu odlišnou od té synovi Váš majetek takto nejlépe ochráníte, protože exekutoři jsou nejdříve na adresu trvalého bydliště povinného, neboť na adrese trvalého pobytu má povinný majetek, který by bylo možné zabavit a exekutoři tedy budou zabavovat majetek povinného a nikoli majetek Váš nebo manželův.
Mám za to, že exekutor po Vás nemůže požadovat, abyste hradili synovy dluhy za něj. Z výše uvedených důvodů by ani nebylo vhodné, aby Váš syn měl stejnou adresu trvalého pobytu jako Vy nebo Váš manžel.
 
Děkuji, ještě bych prosila jeden dotaz zodpovědět. Pokud se tedy z trvalého pobytu v našem výše uvedeném družstevním bytě odhlásil i manžel, nemohou nám být bytovým družstvem např. zrušena členská práva k bytu z důvodu, že tam nemáme ani jeden z nás hlášen trvalý pobyt??? Nemůžeme o ten byt přijít???
Proto tam taky zůstal přihlášen alespoň manžel, když jsme jej nějakou dobu i pronajímali (než se do něj nastěhoval náš dospělý syn).

Děkuji
 
Zdravím Vás, bohužel situaci, kdy by ani jeden z Vás neměl v tomto bytě trvalý pobyt, by skutečně mohla vést k zániku práv k bytu coby členů družstva, případně k přechodu těchto práv na Vašeho syna. S ohledem na tuto skutečnost lze jen doporučit, abyste z důvodu ochrany majetku v tomto bytě dohledali co nejvíce dokladů, které prokazují Vaše vlastnické právo k zařízení bytu. Těmito doklady jsou zejména smlouvy – kupní, darovací, směnná, nájemní, úvěrové smlouvy,… dále faktury, dodací a záruční listy, poté i čestné prohlášení Vás i syna opatřené úředně ověřenými podpisy pisatelů, kde bude jednoznačně vymezeno, jaký majetek v bytě patří Vám jako rodičům a co je synův majetek. Toto čestné prohlášení je spíše doplňkovým dokladem. Tyto doklady, resp., jejich úředně ověřené kopie by sloužily jako důkazy v případě, kdy by exekutor zabavil Vaše věci v domnění, že se jedná o majetek Vašeho syna, tedy povinného. Pokud by se tak stalo, bylo by nutné, abyste Vy jako vlastníci zabavených věcí v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) podali k exekutorskému úřadu, a to do 30 dnů ode dne, kdy jste se o zabavení svých věcí soudním exekutorem dozvěděli, návrh na vyškrtnutí Vašich zabavených věcí ze soupisu, s tím, že zabavené věci nepatří povinnému, ale Vám coby jeho rodičům. Proto je nutné vlastnické právo k zabaveným věcem doložit výše zmíněnými, a to skutečně pokud možno i úředně ověřenými kopiemi dokladů prokazujících Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem. Následně by o tomto návrhu rozhodoval exekutor. Kdyby Vám exekutor nevyhověl, bylo by nutné se o tyto věci soudit se soudním exekutorem, a to tak, že byste museli, do 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí soudního exekutora podat proti exekutorovi v souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) tzv. vylučovací žalobu.
Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše. Věci, které nelze zabavit, ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Pokud by byly zabaveny i tyto věci, je to o důvod více, proč by se měl podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, případně i návrh na zastavení exekuce ohledně těchto věcí v souladu s ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
 
Dobrý den, děkuji. Ještě bych měla upřesňující dotaz. Takže lépe by bylo, aby alespoň manžel zůstal v našem družstevním bytě trvale přihlášen jestli jsem dobře porozuměla (připomínám, že manžel není otcem syna, ani si ho neosvojil). V bytě nemáme prakticky žádný majetek, dá se říct, že všechny věci tam jsou už jen synovy. Když manžel zůstane v bytě trvale přihlášen, mohlo by se stát, že by mohl někdo chtít, abychom dluhy platili i my nebo některý z nás, popř. začít exekucí zabavovat i náš majetek, který máme v rod. domku, kde nyní oba s manželem bydlíme?? V nejhorším případě nám i třeba obstavit účty?? Věřte, jsme v zoufalé situaci, kterou jsme nezavinili, vznikla z lehkovážného uvažování mého syna, který by už ve svých 28 letech mohl být snad rozumnější...... Hluboce jsme se spletli !!

Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud je majetek v družstevním bytě jen syna, pak je vše v pořádku a exekutor by tedy zabavoval majetek syna a nikoli Vašeho manžela (nevlastního otce syna). Družstevní byt tedy podíl na družstvu a užívací právo k bytu bude uchráněno, když tam bude manžel bydlet, tedy pokud je tento podíl a užívací právo psáno na manžela či na Vás nebo na Vás oba jako manžele. V bytě může být klidně přihlášen i syn, pokud tedy nemá na sebe převedena členská práva k družstevnímu bytu, což si nemyslím, neboť družstevní práva k bytu z toho co jste psala by měla být psána na manžela a na Vás.
Mám za to, že exekutor by neměl požadovat to, abyste hradili dluhy Vašeho syna, i když není vyloučeno, že by to vykonavatel nezkusil, ale jen pokud by byl manžel u návštěvy exekutorského vykonavatele přítomen. Vy, ale nic hradit nemusíte, neboť Vy nejste povinní. Stejně tak exekutor nemůže zabavovat Vaše věci, jít na Váš účet či provádět srážky z Vašich mezd či příjmů, neboť povinným je pouze syn a nikoli Vy. Vše bude dobré, exekuce je dnes (07.10.2016) již poměrně běžná věc a mám za to, že Váš syn se z této věci ponaučí a příště se bude chovat zodpovědněji.