Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.492

Uznání dluhu - náležitosti, označení stran (dlužníků), důvod dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 716 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pořebuji sepsat uznání dluhu, tak aby bylo platné. Co se myslí tím uvést v uznání důvod? Tím se myslí na co byly půjčené peníze použity (např. zateplení domu)? Nebo stačí odkázat na sepsanou smlouvu o půjčce (v ní není uvedeno na co se peníze použily)? Pokud dlužíme dva - mám nazvat jednoho dlužník a druhého spoludlužník nebo jen dlužník a dlužník? Děkuji
 
Dobrý den,

uznání dluhu je jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný jeho věřiteli. Mimo obecných náležitostí předepsaných pro právní úkony je k jeho platnosti třeba jeho písemná forma, vyjádření příslibu zaplatit dluh a uvedení důvodu dluhu a jeho výše. Důvodem dluhu se myslí např. půjčka ze dne XY.

Strany nazvěte jako věřitele (ten kdo půjčil) a dlužníky (osoba AB a osoba CD, společně dále jen jako dlužníci).
Text uznání závazku by mohl znít např. takto: My, paní AB, r. č. XX, trvale bytem XX, a pan CD, r. č. XX, trvale bytem XX, uznáváme svůj závazek za panem EF, r. č. XX, trvale bytem XX, ve výši XXX Kč vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne DD. MM. RRRR. Dlužníci tímto výslovně prohlašují a činí nesporným, že věřiteli dluží nadále částku ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých) a zavazují se společně a nerozdílně zaplatit uznaný dluh věřiteli nejpozději do dne DD. MM. RRRR.