Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.846.842

Rozvrh práce v insolvenci, insolvenčním řízení - rozhodnutí samosoudkyně

Odesláno: 
Otevřeno 523 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
toto rozhodnutí dostala známá a celkem neví o co jde. Kontrola přes plnění nebo něco jiného?
Děkuji-

Č. j. : KSPL 65 INS 5156/2015 –B-12 /celk. 1

POVĚŘENÍ ASISTENTKY, ASISTENTA SOUDKYNĚ A
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNICE

Ve věcech dle zák. č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
dále jen „IZ“ k provádění následujících úkonů (§ 12 odst. 2 a § 13 IZ, § 38a zák. č. 99/1963)
Sb. , občanského soudního řádu, dále jen „OSŘ“, § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. , o soudech a
soudcích, § 11 zák. č. 121/2008 Sb. , o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících
státního zastupitelství) samosoudce Mgr. Ivana Žánová pověřuje asistentku Mgr. Michaelu
Sakařovou a vyšší soudní úřednici Kristinu Boučkovou k provádění všech úkonů
v insolvenčním řízení v oddělení 65 INS, 26Nc, které je oprávněn činit insolvenční soud,
s výjimkou jednání a s výjimkou rozhodnutí o:

1. ustanovení insolvenčního správce
2. odvolání insolvenčního správce z funkce
3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce
4. zrušení usnesení schůze věřitelů
5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru
6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v
rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona
7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka
nakládat s majetkovou podstatou
8. návrhu na moratorium
9. tom, že dlužník je v úpadku
10. zamítnutí insolvenčního návrhu
11. zrušení úpadku
12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení
13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení
14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně
reorganizace v konkurs
15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek
zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení
16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu
17. věci samé v incidenčních sporech
Dále jsou oprávněni v průběhu insolvenčního řízení provádět další úkony podle zvláštního
pokynu samosoudce, včetně přípravy konceptu rozhodnutí ve věci samé.
Krajský soud v Plzni
dne 14.09.2017
Mgr. Ivana Žánová, v. r.
samosoudkyně

K) Spis předlož asistentce, asistentovi/vyšší soudní úřednici k dalšímu postupu.
 
Dobrý den,

jedná se pouze o rozvrh práce soudu, tzn. tento dokument stanovuje, kdo smí v řízení Vaší známé aktuálně činit jaké procesní úkony.

Vaše známá se tak nemusí znepokojovat; v příslušném senátu, který její insolvenční řízení má na starost, se změnila osoba asistentky a soud tak musí dát na vědomí aktuální stav (soudkyně a vyšší soudní úřednice zůstávají beze změny).