Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.050.833

Exekuce na stavební spoření při zúženém SJM, společném jmění manželů

Odesláno: 
Otevřeno 727 x
1 odpověď
 
Jsem manželkou povinného. Manžel prohrál 10 - letý soudní spor se zákazníkem, který mu nezaplatil v roce 2006 za provedené stavební práce. Doposud ještě běží odvolání. Na mé bankovní účty a účet u stavební spořitelny byly vydány exekuční příkazy již v říjnu roku 2016. Odvolala jsem se prostřednctvím svého advokáta a doložila jsem, že se na účtech nacházejí pouze finanční prostředky, které jsem zdědila po rodičích v letech 2012 a 2014. Zároveň jsem uvedla, že máme zúžené SJM od roku 2011 a ani na jeden bankovní účet manžel nemá přístup ani tam nezasílal žádné finanční prostředky. Současně 3 ze 4 postižených účtů byly založeny až po zúženém SJM.
Do dnešního dne soudní řízení ohledně zastavení exekuce nebylo ukončeno. Nicméně mi byl 6.12.2017 doručen dopis ze stavební spořitelny, že byla provedena exekuce celého vkladu.
Prosím o radu jak mám postupovat. Podle zákona by mé dědictví nemělo být exekucí postiženo a vklady na bankovních účtech v případě, že by spadaly do SJM mohou být u manžela povinného postiženy pouze do 1/2 vkladu. Děkuji.
 
Dobrý den, k Vašim dotazům stran postižení Vašich účtů lze obecně říci, že v exekučním řízení, je-li exekucí postihován majetek povinného nebo majetek ve společném jmění manželů, lze dle současné zákonné úpravy možno z majetku manžela povinného vést exekuci přikázáním pohledávky z jeho účtu u peněžního ústavu, přičemž exekuci nelze provést ohledně pohledávky z účtu u peněžního ústavu, kterou povinný (manžel povinného) dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (tzv. „substituční jmění“) a jde-li o peněžní prostředky, které jsou povinným (manželu povinného) určeny pro výplatu mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci, jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním termínu nejblíže následujícím po dni, kdy bylo peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz; z uvedeného plyne, že v ostatních případech soudní exekutor jinak nabyté prostředky na účtu exekvovat může. Pokud s postižením Vašich účtů nesouhlasíte, máte právo podat návrh na částečné zastavení exekuce vedené uvedeným způsobem, což jste, jak uvádíte, prostřednictvím svého právního zástupce učinila a následně je nutno vyčkat rozhodnutí o tomto návrhu, buď vydané soudním exekutorem v případě souhlasu oprávněného s částečným zastavení exekuce, nebo příslušným exekučním soudem, pokud oprávněný nesouhlasí. Je třeba však mít na paměti, že pokud nastaly skutečnosti podle ust. § 52 odst. 3 písm. a.) a b) zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu (tzv. doložka provedení exekuce), peněžní ústav po doručení doložky provedení exekuce exekvovanou částku do výše vymáhané pohledávky včetně nákladů musí vyplatit na účet soudního exekutora; toto se týká i Vašeho účtu stavebního spoření. Pokud však byl podán současně s návrhem na částečné zastavení exekuce návrh na její odklad odůvodnění tak, že lze očekávat, že exekuce bude částečně zastavena, nesmí soudní exekutor do skončení řízení o částečném zastavení exekuce dotčené finanční prostředky oprávněnému vyplatit. Doporučovala bych Vám nyní dotázat se prostřednictvím svého právního zástupce na stav exekučního řízení, resp. kdy bude ve věci řízení o návrhu na částečné zastavení rozhodnuto, neboť do té doby nelze s určitostí stanovit další případný postup ve věci.