Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.820

Lhůta na zahájení exekuce od doby kdy mohla být povinnost splněna dobrovolně

Odesláno: 
Otevřeno 564 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám klientku, které momentálně běží (strhává se) jedna exekuce ze starobního důchodu. Klientce je 61 let, tato paní má dalších 5 exekucí, které však již nesplatí.
V § 108 odstavce 4 zákona 500/2004 Sb. Správního řádu je doslova napsáno:
"Exekuční správní orgán může exekuci nařídit nejpozději do 5 let a provádět ji nejpozději do 10 let poté, co měla být povinnost splněna dobrovolně."
Znamená to tedy, že po 10 letech bude exekuce ukončena? Klientka je bez movitého i nemovitého majetku, není jí co vzít, z důchodu jí také nejde více strhávat, jak se bude v tomto případě postupovat?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, citované usnesení, tedy ust. § 108 odst. 4 správního řádu se vztahuje pouze na exekuce, které mohou samy vymáhat správní orgány, které exekuční titul vydaly (finanční úřady, zdravotní pojišťovny a OSSZ), na ostatní exekuce se toto časové omezení nevztahuje, neboť správní řád je speciální předpis, který lze použít pouze pro výše uvedené exekuce. U ostatních exekucí je nutné postupovat dle obecného právního předpisu, kterým je pro exekuce občanský soudní řád (zákon 99/1963 Sb.). Pokud se některé exekuce týkají exekucí z titulu vymáhání rozhodnutí správních orgánů, které si tyto orgány provádějí samy, je možné podat návrh na zastavení exekuce, které je možné adresovat správnímu orgánu, který tuto či tyto exekuce vymáhá, a to dle ust. § 115 písm. d) správního řádu ve spojení s ust. § 108 odst. 4 správního řádu (zákon 500/2004 Sb. V návrhu na zastavení exekuce je přesné nutně popsat, kdy byla vymáhaná povinnost splatná, kdy byla exekuce nařízena a dále popsat, že exekuce je v současné době prováděna již ... let, a to bezvýsledně, a že exekuci lze dle dikce ust. § 108 odst. 4 správního řádu provádět nejpozději do 10 let, ode dne, kdy měla být povinnost splněna dobrovolně (splatnost exekučního titulu, správního rozhodnutí) a že tato lhůta marně uplynula dne ..., což je důvodem pro zastavení exekuce dle tohoto ustanovení bez dalšího. Dále uveďte, že nad rámec výše uvedených skutečností je zde ještě jeden zákonný důvod pro zastavení exekuce dle správního řádu, a to dle ust. § 115 písm. d) správního řádu, neboť průběh exekuce v tomto případě ukazuje, že by její pokračování bylo spojeno s mimořádnými nebo nepoměrnými obtížemi a že by nadále nebylo možné nic exekučně vymoci, a to i s ohledem k majetkovým poměrům povinné, která pobírá pouze důchod v minimální výši, z něhož nelze ani exekučními srážkami ze mzdy téměř nic vymoci. Navíc se domníváte, že i pro exekuce dle správního řádu lze užít zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že tímto důvodem je zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného, kdy povinná nemá majetek, který by bylo možné exekučně zabavit a jejím jediným příjmem je důchod, jehož výši je však nutné doložit v příloze k návrhu na zastavení exekuce, a to například výpisem o výplatě důchodu, a pokud možno rozhodnutím o přiznání výše důchodu, který bude. povinné vyplácen od 1. 1. 2017.
Kdyby se exekuce netýkala vymožení povinnosti na základě rozhodnutí správního orgánu, i přesto může Vaše klientka ve věcech svých exekucí, a to dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), z důvodu nemajetnosti povinné podat návrh na zastavení exekuce. Tento návrh na zastavení exekuce (či spíše návrhy na zastavení exekucí) je nutné adresovat jednotlivým exekutorům, kteří exekuce vedou a uvést zde jednak mnohost exekucí, kterou lze doložit jednotlivými exekučními příkazy různých exekutorů a dále i doložením výše příjmů a tím, že povinná již nemá majetek, který by bylo možné exekučně zabavit, a že i průběh exekucí ukazuje, že nebude možné uhradit ani náklady exekuce, a proto se tedy domníváte, že v těchto případech je možné exekuci na majetek povinné zastavit, a to právě pro její nemajetnost dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu a proto navrhujete, aby bylo vydáno usnesení o zastavení exekuce právě s ohledem na výše uvedený zákonný důvod pro zastavení exekuce. Doufám, že tyto informace Vaší klientce pomohou.