Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.449.992

Exekuce v místě podnikání u OSVČ a zabavení věcí nedlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 1306 x
1 odpověď
 
Budu mít exekuci, jsem OSVČ a bydlím u partnerky, kde mám trvalé bydliště a místo podnikání.
Jsem nemajetný a k zajištění podnikání používám PC a tiskárnu. Veškerý movitý majetek je partnerky, nebo majitele bytu který nám ho pronajímá - je to sepsáno v nájemní smlouvě.
Exekuční výměr ještě nebyl vydán. Co nás čeká, jaký je postup exekutora? Lze ochránit majetek partnerky? Může mi exekutor zabavit PC a tiskárnu? Budou mi odstaveny veškeré bankovní účty i podnikatelské? Co bude následovat, když nejsem schopen cokoliv splácet?
 
Zdravím Vás, exekutor v případě nařízené exekuce bude lustrovat majetkové poměry povinného a zjistí, kde všude máte účty, jaký máte majetek a kde pracujete, zjistí i to, zda jste OSVČ, i to kde máte trvalé bydliště. Na základě těchto informací se rozhodne pro nejvhodnější způsob provedení exekuce.
Pokud k podnikání používáte PC a tiskárnu lze tento majetek zachránit, neboť tento majetek nelze dle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), neboť tyto věci nezbytně potřebujete k výkonu povolání, kterým pro Vás je v současné době podnikání. Pokud by tyto výše uvedené věci byly zabaveny, je možné ohledně nic s ohledem na výše uvedenou argumentaci podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
Pokud jsou věci pronajímatele uvedeny v nájemní smlouvě, pořiďte si i její úředně ověřenou kopii, doložením této listiny vykonavatelům by měly být věci pronajímatele ochráněny. Věci přítelkyně, pokud jsou popsány v nájemní smlouvě, s tím, že jejich vlastníkem je přítelkyně jsou rovněž ochráněny. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by nutné doložit vykonavateli doklady o tom, že věci přítelkyně jsou skutečně její, tj. smlouvy (kupní, darovací, směnná, nájemní) na její jméno a z těchto listin je nutné si pořídit úředně ověřené kopie, a to pokud možno před zahájením exekuce či exekucí.
Blokacím účtů u bank se nevyhnete, a to ani v případě účtu podnikatelského. U blokace osobního účtu Vám bude poté co v pobočce banky, u níž je veden blokovaný osobní účet v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu požádáte o výplatu nezabavitelné částky povinného, tato částka ve výši dvojnásobku životního minima vyplacena (tj. 6.820,- Kč). Jen dodávám, že o výplatu této částky lze žádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (zde mám na mysli účet osobní).
I účet podnikatelský Vám může být zablokován. Pokud byste z tohoto účtu potřeboval dostat peníze je nutné postupovat dle ust. § 304a občanského soudního řádu, zejména jedná-li se o výplatu mezd zaměstnanců povinného coby podnikatele. V tomto případě je nutné banku u níž je podnikatelský účet povinného veden v souladu s ust. § 304a odst. 2 občanského soudního řádu požádat o výplatu mezd zaměstnanců povinného, děje se tak na základě písemného prohlášení povinného, kde je nutné výslovně uvést jmenný seznam zaměstnanců povinného s uvedením výše mezd zaměstnanců povinného. Mám za to, že z tohoto účtu lze vyplatit i mzdu povinného coby podnikatele, a to po provedení srážky z příjmu a jejím zasláním exekutorovi. Jen dodávám, že mzdy je možné vyplatit pouze v prvním výplatním termínu po blokaci podnikatelského účtu dále již nikoli. Proto je třeba se snažit exekuci uhradit nebo se s exekutorem dohodnout na pravidelných měsíčních splátkách právě za účelem snahy o úhradu exekučně vymáhané částky a snahy o zabránění blokace podnikatelského účtu. V opačném případě by bylo nutné vždy zakládat další podnikatelské účty, ale s tím, že Vám tyto účty budou exekutorem i dále blokovány, čímž se problém nevyřeší, ale jen dočasně odsune.