Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.351

Exekuce a dohoda o srážkách z platu, mzdy, výdělku od zaměstnavatele

Odesláno: 
Otevřeno 1319 x
1 odpověď
 
Vážená paní magistro, v zaměstnání se nám množí případy, kdy náš zaměstnanec mající 1 nebo více exekucí žádá následující: Zaměstnanec po nás požaduje, abychom s ním jako zaměstnavatel uzavřeli dohodu o provádění srážek ze mzdy, na základě které bychom každý měsíc poukazovali částku odpovídající výši výživného osobě, k jejímž rukám je náš zaměstnanec povinen výživné platit (zákonný zástupce nezletilého dítěte/dětí mající ho/je v péči). Podotýkám, že výživné není v těchto konkrétních případech zaměstnanců exekučně vymáháno a zaměstnanci nejsou v insolvenci. Ptám se - jsme vůbec oprávněni takovouto dohodu s daným zaměstnancem uzavřít? Pokud ano, jakou formou musí být tato dohoda uzavřena a co je nám zaměstnance před jejím uzavřením povinen předložit (např. pravomocný rozsudek soudu, dohodu rodičů o svěření dětí do péče a o výživném schválenou soudem, písemnou dohodu rodičů o tomtéž s ověřenými podpisy smluvních stran apod.). Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zmiňuje Dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů jakožto jeden ze způsobů zajištění dluhu v § 2045, zákoník práce hovoří o srážkách ze mzdy v § 145 a násl. Měl by tento typ dohody poté přednost před exekucemi (exekučními příkazy), které již byly zaměstnavateli doručeny? Ovlivnila by pořadí srážek ze mzdy a této dohody nově příchozí exekuce (nový exekuční příkaz doručený zaměstnavateli)? Měla by takto uzavřená dohoda zásadní vliv i na pořadí a rozsah provádění srážek ze mzdy dalším, novým zaměstnavatelem? Dle mého názoru by se o existenci takovéto dohody nový zaměstnavatel nemusel vůbec dozvědět, kdyby mu zaměstnanec dohodu nepředložil. Vyplývá pro nás povinnost písemně zaznamenat existenci takovéto dohody do výstupního listu zaměstnance v případě, že jeho pracovní poměr u nás skončí? Jak by se tato dohoda chovala v průběhu plynutí času? (vliv data sepsání této dohody ve vztahu k jednotlivým zaměstnavatelům zaměstnance, nově příchozím exekučním příkazům, vliv na změnu pořadí srážek ze mzdy). Děkuji Vám předem za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že dohoda o srážkách ze mzdy uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem má pouze povahu smlouvy, tedy dvoustranné dohody smluvních stran. S ohledem na tuto skutečnost tak má vždy přednost exekuční příkaz doručený Vám jakožto zaměstnavateli povinnému, kdy je Vám jako zaměstnavateli povinného přímo uloženo, abyste jako zaměstnavatel povinného prováděl exekuční srážky ze mzdy povinného a tyto zasílat na účet exekutora. Po odeslání srážky ze mzdy exekutorovi, je již na zaměstnanci jak s nezabavitelnou částkou ze mzdy naloží, tedy zda se dohodne, aby mu jeho zaměstnavatel na základě dohody o srážkách ze mzdy srážel výživné a zasílal je buď matce nezl. dítěte nebo již přímo dítěti.
Tudíž dohoda o srážkách ze mzdy uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nijak neovlivní pořadí exekučně prováděných srážek ze mzdy, neboť exekuční srážky ze mzdy povinného mají vždy přednost před prostou písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele, že zaměstnavatel bude z nezabavitelné částky ze mzdy zaměstnance zasílat výživné oprávněné osobě.