Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.538.873

Jednatel s.r.o. v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu - odstoupení z funkce jednatele

Odesláno: 
Otevřeno 3199 x
5 odpovědí
 
jsem jednatelem společnosti s. r. o. , která je v insolvenci a je prohlášený soudem konkurz, taktéž je určen insolvenční správce. Rád bych odstoupil z pozice jednatele. Je to prosím možné a jak postupovat.
 
Dobrý den,

ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích stanovuje, že „Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. “

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 7 Cmo 615/2014 platí, že odstoupí-li člen orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné době, je to právní jednání v rozporu se zákonem; není stiženo absolutní, ale jen relativní neplatností, které se může obchodní korporace domáhat postupem podle § 586 odst. 2 občanského zákoníku.

Za problematické lze obecně označit odstoupení v době, kterou je možné charakterizovat jako ekonomicky nepříznivou pro obchodní korporaci. Sem bude spadat stav, kdy je obchodní korporace v hrozícím úpadku či se takovému stavu blíží, resp. již bylo zahájeno insolvenční rízení. V takovém případě odstoupení clena voleného orgánu (zejména se to týká clena statutárního orgánu) ohrozí plnění povinností, které jsou s touto situací spojeny.

Domnívám se (i s ohledem na shora uvedené), že odstoupit z funkce jednatele společnosti, jejíž úpadek soud již zjistil, není možné. Jednak by takové jednání mohlo být neplatné, a taktéž se domnívám, že není možně řádně doručit společnosti oznámení o dostoupení z funkce a řádně svolat valnou hromadu k projednání takového odstoupení.
 
Dobrý den,
naše společnost s. r. o. je od roku 2015 v insolvenci. Adresa provozovny se nachází v objektu, kde jsme měli pronajaty prostory a uvedenou adresu zapsanou v obchodním rejstříku. Majitel nemovitosti nás vyzval ke změně adresy s. r. o. z důvodu prodeje celé nemovitosti. Do dnešního dne není ukončené insolvenční řízení, ale dle insolvenčního správce to potrvá pár měsíců. Prosím jak postupovat ke změně adresy a kdo to má provést. Stále existuje majitel firmy dle obchodního rejstříku jako společník a jednatel a pochopitelně insolvenční správce.
 
Dobrý den,
ke změně sídla obchodní korporace je příslušný pouze obchodní rejstřík soudu, u kterého je společnost evidována. Návrh na změnu zápisu může podat pouze insolvenční správce, kterému svědčí dispoziční oprávnění ke společnosti – insolvenčnímu dlužníkovi.
Problémem změny sídla však bude fakt, že společnosti musí k nově zapisovanému sídlu svědčit právní titul (nájemní smlouva, souhlas vlastníka aj.).
 
Dobrý den,
insolvenční správce požádal soud o vyjmutí věci konkrétně motorového nepojízdního vozidla z majetkové podstaty z důvodu neprodejnosti. Od roku 2015 je naše společnost v insolvenci a prakticky nemá žádné prostory a veškerou administrativu jsme předali insolvenčnímu správci. Co prosím bude následovat s movitou věcí, která bude vyjmuta z majetkové podstaty.
 
Dobrý den, insolvenční správce může dle ust. § 227 zák. č. 182/2006 Sb. , insolvnenčího zákona z majetkové podstaty kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, zejména neprodejné věci a nedobytné pohledávky nebo majetek, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl udělen souhlas příslušného orgánu činného v trestním řízení. Učiní tak po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu. S vyjmutou věcí, v uvedeném případě se jedná o motorové nepojízdní vozidla, pak může vlastník této věci (v tomto případě s. r. o. prostřednictvím statutárních orgánů) volně nakládat.