Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.065.310

Nedoručení platebního rozkazu dlužníkovi - jaký je náhradní způsob doručení rozkazu?

Odesláno: 
Otevřeno 1584 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dlužník mi dluží za nájem a chci požádat soud o vydání platebního rozkazu. Dlužník mi podepsal uznání dluhu.
Pokud mu nebude platební rozkaz doručen poštou (nezdržuje se na trvalé adrese a nepřebírá si poštu), využije soud automaticky jiné prostředky doručení, např. soudního doručovatele (je známa adresa zaměstnavatele dlužníka)? Mohu případně v návrhu na platební rozkaz soud upozornit/požádat na alternativní způsob doručení kvůli nemožnosti doručit přes adresu trvalého pobytu? Pokud se přesto nepodaří doručit, dojde automaticky k soudnímu řízení nebo je třeba nějak žádat?
Viděl jsem vzory na internetu, kde je součástí žádosti o platební příkaz alternativně (v případě nerozhodnutí o platebním příkazu) požadován rozsudek o povinnosti zaplatit. Je možné/vhodné poslat žádost s touto alternativou? Hledám administrativně i finančně co nejjednodušší cestu.
Moc děkuji za odpovědi.
 
Dobrý den, pokud si osoba nevyzvedne platební rozkaz, uplatní se ust. § 173 odst. 1,2 o. s. ř. : „Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu. “ Soud pak zpravidla nařizuje jednání, pokud nerozhodne bez jednání a nevydá rovnou rozsudek (např. pro uznání). Z opatrnosti můžete na podání uvést i jinou doručovací adresu než adresu trvalého pobytu dlužníka, soudy však zpravidla nedoručují jinam než na adresu trvalého pobytu. Není-li platební rozkaz doručen, postupují dále z úřední povinnosti, nemusíte dávat nové podání. Můžete žádat alternativně vydání platebního rozkazu nebo rozsudku na plnění dlužné částky, soud si však postup obecně vybírá dle svého uvážení sám (viz ust. § 172 odst. 1 o. s. ř. “ „Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) se nepoužije. “).