Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.665.088

Exekuce na potoka a zrušení trvalého pobytu u rodičů - hrozí přesto exekuce?

Odesláno: 
Otevřeno 797 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na svého syna, který je v současné době ve výkonu trestu, za způsobenou škodu ve výši 1.000.000 Kč. Na tuto částku přišel na konci září 2017 platební rozkaz, na který syn reagoval odporem.
Ihned po rozsudku jsme mu doma zrušili trvalý pobyt, nyní je veden na MÚ. I nadále máme však obavu z příchodu exekutora.
Chtěla bych vás požádat o radu, jaké další kroky bych měla učinit k ochraně našeho majetku, před zabavením od exekutora?
Známí mi poradili vydědění, čestné prohlášení, že není vlastníkem žádných movitých věcí v našem domě, případně smlouvu o podnájmu, předem děkuji.
 
Zdravím Vás, listina o zrušení trvalého pobytu je velice důležitá (tu bych si nechala rovněž úředně ověřit), je však pravděpodobné, že exekutor stejně přijde k Vám domů, kde se budou vykonavatelé snažit zabavit věci v domnění, že patří povinnému (Vašemu synovi). Pro tento případ Vám doporučuji dohledat co nejvíce dokladů o tom, že věci, které doma v současné době máte jsou Vaše a nikoli povinného, těmito doklady jsou smlouvy, faktury, dodací a záruční listy, . tyto listiny bych si nechala úředně ověřit a ukázala bych je vykonavateli, kdyby Vás chtěl doma navštívit a Vaše věci Vám zabavit. Další rady Vašich známých jsou velmi dobré, ale prvotní jsou skutečně výše uvedené doklady, kterými Vy prokážete Vaše vlastnické právo k zařízení bytu či domu. Čestná prohlášení a nájemní smlouva jsou sekundární listiny, které lze použít pokud ke všemu nedohledáte listinné doklady. Nájemní smlouva je zbytečná, pokud je syn ve výkonu trestu odnětí svobody, ale pro méně chápající vykonavatele by byla vhodná, ale je zde nutné přesně uvést, který majetek je Váš a co je syna. Navíc Vaší pozornosti doporučuji ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). neboť zde jsou upraveny věci, které nelze zabavit ani povinnému, a pokud by se tak stalo je to zákonným důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
Kdyby se i přesto stalo, že by byly zabaveny Vaše věci v domnění, že jde o majetek povinného, bylo by nutné, a to do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení svých věcí dozvěděli k exekutorovi, a to v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu podat návrh na vyškrtnutí Vašich věcí ze soupisu. V tomto návrhu je nutné přesně popsat, které Vaše věci Vám byly zabaveny a k zabaveným věcem doložit právě úředně ověřené kopie dokladů, jimiž prokážete Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem. Kdyby exekutor tomuto návrhu nevyhověl bylo by nutné, a to opět do 30 dní ode dne doručení zamítavého rozhodnutí exekutora se s exekutorem o tyto věci soudit a to tak, že byste v souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu, proti exekutorovi podala vylučovací žalobu (žalobu na vyloučení věcí ze soupisu), kde by bylo rovněž nutné přesně popsat zabavené věci a znovu přiložit kopie dokladů, kterými prokážete Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem.