Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.207

Odvolání proti exekuci - má vliv že je dlužnice samoživitelka?

Odesláno: 
Otevřeno 1438 x
1 odpověď
 
Vážená paní magistro,
prosím o právní radu, jak správně podat odvolání ve věci zamítnutého návrhu na zastavení exekuce.
Exekuce je vedená proti mé osobě k vymožení pohledávky 950 Kč, podle vykonatelného rozhodnutí vydaného MÚ xxx opráv. z důvodu neuhrazení poplatků TKO.
Návrhem jsem se domáhala zastavení exekuce, bohužel špatně (že jsem samoživitelka, veškeré popl. hradím ze svého příjmu, manžel hradí výživné nepravidelně). Věřitel vyjádřil nesouhlas se zastavením exekuce. Uvedl, že jsem neuhradila do 31.5. poplatek, na výzvu o zaplacení jsem nereagovala, zásilka nebyla vyzvednuta a nastala tudíž fikce doručení.
Nemohla jsem na výzvu reagovat, neboť bývalý manžel mi tvrdil, že žádné oznámení ve schránce začátkem září nenašel (toto vše se týká i studujících dětí). Dále je zde uvedeno, že se jako povinná nedomáhám žádného důvodu uvedeného v § 268 a že poukazuji pouze na skutečnost, že jsem samoživitelka a to prý nejsou důvody pro zastavení ex.
Proto soud neshledal žádný důvod na zastav. ex. a můj návrh na zastavení ex. zamítl. O nákladech účastníků soud nerozhodovala, neboť ust, § 88 ods. 1 ex. řádu takové rozhodnutí svěřuje pověřenému exekutorovi. Celková vymáhaná částka činí 4549 Kč (3x i za děti). V Poučení stojí, že proti tomuto usnesení
je přípustné odvolání ke Krajskému soudu v Praze, které lze podat u zdejšího soudu do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení. Prosím poraďte mi, jak mám v případě odvolání postupovat, tak vše bylo správně. Můžu ještě uplatnit nějaký bod § 268 o. s. ř. Zaplacení téměř 15.000 Kč je pro mě jako samoživitelku, za to, že jsem zapomněla podat žádost o prominutí popl. dost velký trest. Nejsem žádný neplatič, pouze ustaraná matka.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud jste podala návrh na zastavení exekuce v takové formě jak uvádíte, tak bych se neodvolávala, dle mého názoru by odvolání bylo zřejmě neúspěšné. Na Vašem míste bych spíše vyčkala právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce a exekuci bych hradila.
Pokud však pracujete a máte nějaký příjem, nejste tedy nemajetná a zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) očanského soudního řádu (nemajetnost povinného) na Vás bohužel nedopadá. To co však můžete učinit je to, že si po právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce v souladu s ust § 54 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) podáte návrh na odklad exekuce, neboť máte za to, že ve Vašem případě jsou skutečně splněny zákonné podmínky pro odklad exekuce uvedené v ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu. V tomto ustanovení je totiž výslovně uvedeno, že na návrh může soud (nyní i exekutor) odložit provedení exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nebo členy jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. O odklad exekuce je možné žádat max na 6 měsíců, ideální je odklad o 3 - 6 měsíců, s tím, že po tuto dobu bych spořila, alespoň na úhradu jistiny a nákladů exekuce s tím, že bych se pokusila oprávněného požádat o prominutí příslušenství právě i proto, že jste samoživitelka.