Počet stránek ve webu: 40.654

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.437.873

Exekuce vs. insolvence - vymáhání nakladů na exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 599 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
daný problém se týká exekuce, která je popsána níže. Měla jsem exekucí více, manžel zemřel a tak jsem zažádala o osobní bankrot, abych zvládla ještě 4 děti na krku. 2. listopadu 2011 mi byl insolvenčním soudem schváleno oddlužnění formou splátek při osobního bankrotu!!
Co se teda stalo?
Dle Insolvenčního zákona by měli věřitelé, pokud chcou nazpět aspon min 30%, se přihlásit do insolvenčního řízení. Advokát zastupující věřitele v exekuci Ex můj závazek do insolvenčního řízení přihlásil.

A přesto se Exekutor v exekuci Ex ozval kdy mi poslal první dopis v této věci dne 21.7. 2017 takto ::
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE
soudní exekutorka JUDr. ...Praha ..., pověřená vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v …. 28.7.2011, č. j. /2011-. , nabylo právní moci dne 26.10.2011, kterým byla nařízena
exekuce podle rozsudku, který vydal Obvodní soud pro Prahu ……. /2010-. dne 23.3.2011, nabyl právní moci dne 11.4.2011, vykonatelný dne 15.4.2011, v exekuční věci oprávněného rozhodla o nákladech oprávněného a nákladech exekuce takto:

Na exekuční řízení zbývá k dnešnímu datu uhradit 19 767,66 Kč

přičemž soud s konečným rozhodnutím o souhlasu Soud schvaluje způsob oddlužení dlužnice ………… splátkovým kalendářem proběhl dne 2. listopadu 2011.

Insolvenci ale nemám stále uzavřenou, insolvenční soud nevynesl ještě žádný závěrečný dokument. Jsem v komunikaci s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem ve věci Usnesení dle §414 IZ teda i nyní jsem v insolvenci – Insolvence nebyla řádně ukončena! A jsem pod soudní ochranou!

Pan advokát předmětné exekuce ale na mne nyní vymáhá náklady spojené s exekučním řízením. Jistina =0, uvádí. Vymáhání provádí přes odporné exekutorské nástroje, jako je blokace bankovního účtua srážkou ze mzdy! A hrozně lže když tvrdí a uvádí jaké se mnou měl chudinka finanční výlohy.

Tolik chronologie. Nyní otázka:
Má na to právo? A pokud NE, tak jak dosáhnu odblokování bankovního účtu protože jej potřebuji rychle používat! ?
Chci, aby vůbec ten advokát mi neměl právo dál okrádat!
ALE EXISTUJÍ NA TO §fy? !
Jak je možné, že se nectí Právo ČR? Jak je možné, že jako občan nemám žádné právo? Žádné? ! Nebo je tu právo jen neprávem pro bohaté a mocné? !
Na co jsou teda insolvence, když oni konají tak jako bych tam nebyla, když oni konají tak aby měli za každou cenu, i cenu podvodu, své prachy? ! ? !

Děkuji za pomoc a za dostáti Vaší cti.

S přátelskými pozdravy
 
Zdravím Vás, mám za to, že v tomto případě (pokud se exekutor nepřihlásil jako věřitel do insolvence) se jedná s ohledem na datum vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce za jasnou pohledávku po úpadku, tedy o tu pohledávku, kterou budete muset jako dlužník věřiteli (exekutorovi) uhradit. Vy můžete být osvobozena od placení pouze těch pohledávek, které Vaši věřitelé mohli řádně přihlásit do insolvečního řízení, je jasné, že pokud pohledávka na úhradu nákladů exekuce vznikla v roce 2017, tedy v době kdy insolvenční řízení již končí, není možnost tuto pohledávku do insolvence přihlásit a Vám tedy nezbývá než ji uhradit. Toto jednání exekutor však i já považuji za účelové a osobně se trochu divím proč není oddlužení z konce roku 2011 ukončeno.
Mám za to, že zde Vás neokrádá advokát, ale exekutor jedná účelově, neboť on zná právo, a ví, že pohledávky po úpadku je dlužník povinen v plné výši uhradit a jelikož byl příkaz k úhradě nákladů exekuce vydán až v roce 2017 tak je to bohužel "neprůstřelné", neboť exekutorovi vzniká právo na úhradu nákladů exekuce až vydáním exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce (r. 2017), což exekutoři pochopitelně dobře věcí. Bohužel právo nesankcionuje účelové jednání, neboť exekutor má právo na úhradu nákladů exekuce, i když po dobu oddlužení nemůže peníze fakticky vymáhat, může provádět lustraci majetkových poměrů povinného, a to i když je povinný (dlužníkem) v insolvenci. Možná by nebylo od věci mi napsat spisovou značku insolvenčního řízení, neboť mě zajímá i to proč není věc do dnešního dne ukončena.
Dále mám za to, že není-li insolvence pravomocně ukončena, exekutor by neměl vymáhat pohledávku formou exekuce, neboť v tomto případě můžete dle mého názoru podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 66/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že dle ust. § 409 odst. 2 in fine insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.), platí, že: "Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení." Zaměřte se na poslední větu, neboť mám za to, že pohledávka exekutora na úhradu nákladů exekuce vznikla až poté co nastaly účinky schváleného oddlužení, zde tedy v roce 2017, když oddlužení bylo schváleno v listopadu 2011. S ohledem na výše uvedené skutečnosti máte za to, že ve Vašem případě je naplněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, neboť insolvence či oddlužení jako "kolektivní exekuce" má přednost před exekucí prováděné soudním exekutorem.
Pokud se potřebujete dostat k penězům na svém účtu, je nutné navštívit pobočku banky, u níž je blokovaný účet veden a zde v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu požádat o výplatu nezabavitelné částky povinnému, která je rovna dvojnásobkuu životního minima, tj. 6.820,- Kč. Banka by Vám tuto částku, pokud na účtu byla před doručením exekučního příkazu měla vyplatit. Jen dodávám, že o výplatu této částky lze požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného, o čemž by Vás měl exekutor v písemné formě poučit.
V zaměstnání bych se do doby než bude rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce dohodla na výplatě zbylé části mzdy buď v hotovosti nebo složenkou, a to proto, aby zbytek mzdy nešel na účet, který je blokován exekutorem, neboť poté byste se ocitla bez peněžních prostředků na úhradu Vašich potřeb. Více zde zatím nevymyslíme, pokud budu vědět spisovou značku, pod kterou je Vaše insolvenční řízení vedeno, mohu Vám dát přesnější a konkrétnější odpověď, tato odpověď je spíše v obecné rovině, bez znalosti spisu a dalších listin.