Počet stránek ve webu: 42.676


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.807.874

Věci vyloučené z exekuce soudním rozsudkem - lhůta na vydání exekutorem

Odesláno: 
Otevřeno 349 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím o informaci, za jak dlouho musí exekutor vrátit zabavené věci z mobiliární exekuce. Mám rozsudek s vyznačenou právní mocí, že jsou věci vyloučené z exekuce. Je potřeba zažádat u exekutora o vrácení věcí a za jak dlouho je exekutor vrátí? Dle web stránek vydává věci pouze v pátek. Dále tyto konkrétní věci (které jsou dle rozsudku vyloučeny) dal do dražby, která se bude konat na konci ledna 2019. Jak mám, prosím, postupovat, když dal do dražby i další věci, které jsou předmětem další vylučovací žaloby?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dle ust. § 67 odst. 7 zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu „Byla-li věc zajištěná podle § 66 odst. 1 vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora. “ Z uvedeného plyne, že by Vám měl věc vrátit, kde ji sepsal (u Vás) a to co nejdříve, pokud jste se nedohodli jinak (někdy ormulka o tom, že vyloučená věc bude vrácena v sílde exekutora bývá součástí protokolu o soupisu, to je třeba si zjistit). V případě platnosti zákonného postupu (bez dohody o jiném posutpu) proto žádejte důrazně bezodkladné vrácení věci, telefonicky, písemně s tím, že pokud exekutor nebude součinný, stěžujte si písemně na jeho nečinnost u dohledových orgánů (Exekutorská komora, Ministerstvo sprtavedlnosti ČR), které mohou zjednat nápravu. Dražit věci vyloučené z exekuce je protizákonné a v tomto případě žádejte bezodkladně zastavení jejich dražby, s tím, že jinak podáte na exekutora trestní oznámení. Ohledně věcí, o nichž probíhá soudní řízení, platí, že se do doby skončení řízení nesmí prodat (ust. § 64/4 exekučního řádu), tj. rovněž důrazně trvejte na tom, aby jejich dražba byla rozhodnutím exekutora odložena až do doby pravomocného rozhodnutí soudu o nich.
 
Ano, obdržela jsem rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušil rozsudek soudu I. a II. st. spolu s náklady řízení, rozsudek byl nezákonný, přesto jej odpůrce, který nakonec celý spor prohrál vymáhá i nadále. Ráda bych se zeptala, zda-li se jedná o trestný čin, a jak ho mohu donutit, aby exekucí-zastavení majetku pro dražbu zrušil. Podala jsem již návrh na určení ukonu.
 
Dobrý den, o trestný čin se jednat nebude, ale pokud jste podala návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatnosti exekučního titulu, exekutor musí exekuci bezodkladně zastavit a náklady by měl platit oprávněný a to i Vaše vyčíslené náklady exekučního řízení. Pokud by byl exekutor nekonal, doporučuji podat stížnost dohledovým orgánům, tedy Exekutorské komoře nebo Ministerstvu spravedlnosti, které mohou zjednat nápravu.