Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.885

Nedobrovolné splacení dluhu za dlužníka a regres - vymáhání dluhu po skutečném dlužníkovi

Odesláno: 
Otevřeno 1106 x
1 odpověď
 
V roce 2010 mě přesvědčil kolega, abych si zřídila nový bankovní běžný účet, jeden pro svoji potřebu jsem již měla, který bude používat on k zasílání mzdy. Důvodem byly jeho exekuce. Od roku 2013, což jsem zjistila, až mi začaly docházet upomínky mi postupně na účtu nadělal velké dluhy, tyto vznikly z úvěru, který potřeboval a slíbil, že jej bude splácet.
Abych předešla exekuci, která mi hrozila, jsem dluhy včetně úroků postupně dle splátkového kalendáře hradila. Nyní mám již vše srovnáno. Mohu právně vyžadovat vrácení mnou uhrazených dluhů po kolegovi, když do dnešního dne mi nezaplatil ničeho, pouze slibuje. Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, nevím, ale zde mám strach z promlčení pohledávky. Tuto věc byste nejspíše vymáhala jako náhradu škody. Jelikož k věci došlo již v roce 2013, celá věc by podléhala režimu zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník v platném znění do 31.12.2013, (dále jen OZ). Podle ust. § 105 OZ Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
(2) Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.

Pokud by tato promlčecí doba ještě neuplynula, zkuste, aby Vám Váš kolega podepsal uznání dluhu. Předmětem uznání dluhu bude to, že Vám dluží určitý obnos peněz a z jakého důvodu. Současně by zde mělo být uveeno i to, do kdy bude dluh uhrazen. Uznání dluhu Vám totiž prodlužuje promlčecí dobu a značně zlehčuje i Vaši procesní situaci v soudním řízení, při vymáhání této pohledávky. Uznání dluhu u promlčeného dluhu je však účinné jen věděl-li ten, kdo dluh uznal o jeho promlčení.
Zde bude nejlepší kontaktovat advokáta se všemi listinami a poradit se přímo s ním. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.