Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.019

Přechod dluhů dlužníka na vydražitele nemovitosti, bytu, domu, pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 297 x
1 odpověď
 
Exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (1/4 podíl na RD) z 10/2012 nabyl právní moci 07/2013. Řídí se tedy zněním zákona OSŘ z roku 2012, kdy byl v platnosti § 336g, na který je též odkazováno v dražební vyhlášce.
V listu vlastnictví dle výpisu z KN je uvedeno několik dalších exekutorských zástavních práv. Má se za to, že pohledávky věřitelů výrazně převyšují hodnotu draženého podílu nemovitosti. Paragraf 336 písmene g) odst. (1) až (3) se zabývá právy a povinnostmi vydražitele vůči věřitelům a jejich pohledávkám vůči povinnému.

Mé dotazy jsou směřovány ke zmiňovanému paragrafu a jsou podávány z pohledu rizik vůči vydražiteli a jsou následující:
PŘEBÍRÁ VYDRAŽITEL S KOUPÍ ZADLUŽENÉHO PODÍLU NEMOVITOSTI I POHLEDÁVKY NEUSPOKOJENÝCH VĚŘITELŮ? Je vydražitel pouze oprávněn dluh povinného vůči neuspokojeným věřitelům převzít nebo povinen? Exekutorská zástavní práva neuspokojených věřitelů jsou na nemovitost vázána i po vydražení podílu nemovitosti?
NOZ § 1888, odst. (2) uvádí „Přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. “ Je NOZ nadřazen OSŘ, z čehož by vyplývalo, že vydražitel si s nemovitostí kupuje i veškeré její dluhy?
Jakou váhu má v dané problematice usnesení o rozvrhu dle§ 337 písm. h) odst. (1) až (3)? Opravdu tímto aktem zanikají zástavní práva váznoucí na nemovité věci i v případě, že jde o zástavní práva exekutorských subjektů, kteří nebyli uspokojeni? Dojde vydražením nemovitosti k vymazání všech zástavních práv? Kdo rozhodne o tom, která zástavní práva váznoucí na nemovitosti zanikla a která působí proti vydražiteli? Mohou se neuspokojení věřitelé proti rozvrhovému rozhodnutí odvolat? Vymáhají pak pohledávku vůči vydražiteli? Mohou neuspokojení věřitelé nechat „viset“ zástavní právo na nemovitosti i nadále, dokud nebudou uspokojeni?
 
Dobrý den, vydražitel pohledávky věřitelů za povinným nepřebírá, zástavní práva po rozvrhovém řízení vůči vydražiteli zaniknou a jsou z katastru vymazána (nařízení exekuce jsou z katastru vymazány již po příklepu). Takto se postupovalo dle právní úpravy před 1.1.2013 a i po novelizaci tento postup zůstal stejný. Jinak při nabytí vlastnického práva vydražením jde o přechod vlastnického práva a nikoliv převod, Vámi zmíněné ustanovení nového občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. Účastníci rozvrhového řízení včetně neuspokojených věřitelů se mohou odvolat ohledně zařazení do skupiny uspokojovaných věřitelů a jejich pořadí, které určuje výši jejich uspokojení, či do správného určení výše této částky, vůči vydražiteli svoji neuspokojenou pohledávku vymáhat nemohou, jak uvedeno výše.