Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.027

neoprávněné exekuční řízení

Odesláno: 
Otevřeno 496 x
1 odpověď
 
V současné době je proti mně exekutorským úřadem vedena exekuce Sp. zn 189 EX 3581/16 v rámci niž má být vymožena pohledávka 559 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 1 439,39 Kč, náklady exekuce v předběžné výší 13 068 Kč.
Zůstatek vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce činí částku ve výši 15 111,14 Kč. Nárok žalobce uplatněný v žalobě zcela neuznávám a dokládám důkazy na prokázání svého tvrzení o neoprávněnosti celé záležitosti. Mám za to, že uvedený rozhodčí nález byl vydán v rozporu se zákonem a jsou tak dány důvody pro zastavení exekuce. Tento návrh odůvodňuji následovně.
Z těchto dokumentů vyplývá, mezi mnou a bankou Wústenrot pojišťovna a. s. byla dne uzavřené 27.7.2012 uzavřena pojistná smlouva č. 3040025229 Zde bylo ujednána půlroční frekvence placení dle předpisu na období 28. 1. 2015 - 27.7. 2015 a na 28. 7. 2015 - 27.1. 2016. První období bylo z mé strany řádně zaplaceno. Druhé období spadalo již do novelizace zákona 56/2001 Sb.. ,, Vozidla v převodu,, – silniční vozidlo, které je v současné době v tzv. převodu (polo převodu), tedy není přihlášeno na nového vlastníka musí být do 30. 06. 2015 na základě podání žádosti o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla dokončena registrace. Pokud nebude do výše uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne a nebude možné jej dodatečně přihlásit. Tímto datem také automaticky skončí pojistné období pro tato vozidla.
Do této skupiny patřilo i mé vozidlo. Z tohoto důvodu jsem částku na další pojistné období už neuhradil. K poslednímu dni před úředním zrušením mého vozidla které bylo v té době stále v polo převodu jsem neměl u pojišťovny Wústenrot nedoplatek, ale od 30.6 do 27.7 2015 naopak přeplatek. Podle jakého nařízení jsem pojišťovnou Wústenrot nucen platit povinné ručení dalších pět měsíců na vozidlo které bylo ze zákona úředně zrušeno, vyjmuto z registru, automaticky ukončeno pojistné období a tak znemožněno jeho další přihlášení nebo používání v běžném provozu.


 
Zdravím Vás, v tomto případě bude nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce argumentujte tím, že dle Vás je exekuční titul (rozhodčí nález) neplatný z důvodů, které uvádíte, což je nutné exekutorovi rovněž doložit i kopiemi dokladů o platbě a o zániku pojištění vozidla v důsledku jeho režimu v tzv, "polopřevodu". Mám za to, že by bylo vhodné podat u soudu rovněž i žalobu o určení neplatnosti rozhodčího nálezu coby exekučního titulu.
Jen dodávám, že každý klient by si měl důkladně přečíst pojistnou smlouvu předtím než ji podepíše, a to včetně všeobecných obchodních podmínek, neboť zejména tam jsou ustanovení nevýhodná pro člověka, který si povinné ručení sjednal. Mám za to, že dále bude nutné zkoumat i to, zda to, že je vozidlo v režimu polopřevodu zavinil ten, kdo si auto pojistil či nikoli. S ohledem na situaci, že věc je složitější doporučují Vám vyhledat advokáta, který by Vás v dané věci právně zastoupil. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz