Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.154

Lhůta pro vymáhání dluhu - dluh na dani, daních. Vliv účinnosti daňového řádu, DŘ.

Odesláno: 
Otevřeno 831 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na běh lhůty pro vymáhání nedoplatku, který měl splatnost v roce 2008, byl na něj vystaven exekuční příkaz srážkami ze mzdy v roce 2008, který nabyl právní moci 10.11.2008.
Tento exekuční příkaz byl zastaven z důvodu ukončení pracovního poměru dlužníka u zaměstnavatele v roce 2009.
V § 264 odst. 5 daňového řádu se uvádí, že běh a délka lhůty pro promlčení práva vybrat a vymáhat nedoplatek, která započala přede dnem nabytí účinnosti DŘ se posuzuje podle ustanovení daňového řádu, tedy DŘ.
Právní skutečnosti, které zakládají stavění běhu lhůty staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti DŘ.
Kdy tedy skončí lhůta pro vymáhání tohoto nedoplatku? Stavěl běh lhůty exekuční příkaz srážkami ze mzdy i za platnosti Zákona o správě daní a poplatků? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

nedoplatek na dani nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně.

Dle ust. § 160 odst. 3 daňového řádu (a totožně to bylo stanoveno v ust. § 70 zákona o správě daní a poplatků) se zahájením exekuce běh promlčecí doby přerušuje, tzn. začíná běžet „nová“ 6letá promlčecí lhůta, která nadto neběží po dobu vedené exekuce.
Úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je vyjma zahájení exekučního řízení též zřízení zástavního práva nebo oznámení rozhodnutí o posečkání. Lhůta pro placení daně neběží po dobu vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem, přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, odkladu daňové exekuce odložené na návrh, daňové exekuce srážkami ze mzdy nebo dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku. Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku (ve Vašem případě cca v roce 2028).

Pokud správce daně vymáhal pouze prostřednictvím Vámi uváděného exekučního příkazu srážkami ze mzdy, je možné, že Váš dluh není možné již vymáhat (tato skutečnost nastala nejdříve v roce 2015).
 
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Chápu tedy správně, že lhůta běžela od data zahájení exekuce 6 let a po dobu trvání exekuce - tj. od data zahájení exekuce do jejího ukončení v roce 2009 (kdy lhůta neběžela) -tj. cca 1 rok se o tuto dobu lhůta již dále neprodloužila?
Děkuji.
 
Dobrý den,

nová 6 letá lhůta ve Vašem případě začala běžet v roce 2008. Jeden rok, po dobu trvání exekuce, se lhůta tzv. nepočítá, tedy v případě, kdy správce daně neprovedl exekuci jiným způsobem, neměl by daňový nedoplatek vymáhat od roku 2015. Je však třeba ověřit, že správce daně skutečně nevydal žádný jiný exekuční příkaz.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Žádný jiný exekuční příkaz vydán nebyl. Mohu se ještě zeptat, pokud se lhůta cca 1 rok "nepočítá-staví", o tuto dobu si správce daně nemůže lhůtu tzv. nastavit? Tj. pokud lhůta trvá 6 let, tj. od roku 2009 do roku 2014, ten jeden rok, který lhůta "stála" se tedy "započítává" do celkového počtu 6-ti let?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

lhůta se staví (tj. neběží) po dobu trvání exekuce, což ve Vašem případě bylo od 10.11.2008 do roku 2009, kdy byl exekuční příkaz srážkami ze mzdy zrušen. 6letá lhůta se počítá od 10.11.2008 a pokud by se lhůta nestavěla, skončila by dne 10.11.2014. K datu 10.11.2014 je však nutno připočíst období rovnající se období, kdy byla vedena exekuce (tj. od 10.11.2008 do roku 2009), tzn. připočíst cca rok.

Ona 6letá lhůta je tzv. čistá lhůta, tedy lhůta, kdy žádné exekuční řízení neběželo.