Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.923

Promlčení, promlčecí doba platebního rozkazu, rozsudku a nedoplatků státním orgánům

Odesláno: 
Otevřeno 842 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1991-2001 jsem podnikal, ale bohužel jsem se dostal do druhotné platební neschopnosti. Firmy, kterým jsem dodával zboží, byly většinou s. r. o. a dnes (11.02.2018) již neexistují a z jejich likvidace jsem nic neobdržel.
1999-2004 byly na mou fyzickou osobu vydány různé platební rozkazy a exekuce od firem, FÚ, VZP a CSSZ, které na mne dodnes vymáhají. Vzhledem k tomu, že nemohu jít ani do oddlužení, dotazuji se, zda existuje nějaká promlčecí doba Platebních rozkazů, Rozsudků, či výkazů nedoplatků státních orgánů a institucí. Pokud ano, zda se do této doby započítává i doba exekučního řízení.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

promlčecí doba vykonatelného závazku činí 10 let ode dne právní moci rozhodnutí nalézacího soudu (platební rozkaz, rozsudek na zaplacení aj.), ovšem tato lhůta neběží (přerušuje se) po dobu vedení exekuce.

U nedoplatků na dani nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně.
Dle ust. § 160 odst. 3 daňového řádu (a totožně to bylo stanoveno v ust. § 70 zákona o správě daní a poplatků) se zahájením exekuce běh promlčecí doby přerušuje, tzn. začíná běžet „nová“ 6letá promlčecí lhůta, která nadto neběží po dobu vedené exekuce.
Úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je vyjma zahájení exekučního řízení též zřízení zástavního práva nebo oznámení rozhodnutí o posečkání. Lhůta pro placení daně neběží po dobu vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem, přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, odkladu daňové exekuce odložené na návrh, daňové exekuce srážkami ze mzdy nebo dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku. Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.

Ohledně zdravotního pojištění dle ust. § 16 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění platí, že „Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu“

Totožná jako u zdravotního pojištění je pak promlčecí doba i u sociálního pojištění.