Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.267

Lhůta na vyplacení přeplatku insolvence insolvenčním správcem

Odesláno: 
Otevřeno 1973 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
dne 11.09.2017 mi bylo ukončeno insolvenční řízení a vydáno:
1) Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení
2) Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení
3) Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek
4) Usnesení o odměně správce

15.9.2017 mi toto rozhodnutí bylo doručeno písemně domů. Předpokládám, že toto rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, čili 6.10.2017.
Moje správkyně mi deponuje finanční částku a soud mi má vyplatit zálohu na insolvenční řízení, (částka přes 20 000 Kč) ale na justice.cz je do dnešního dne (21.10.2017) téměř 14 dnů od tohoto usnesení a ukončení insolvence stále uvedeno "vyřízená věc" a po dotazu u správkyně kdy budou tyto částky vyplaceny, mi bylo odpovězeno, že toto usnesení musí nabýt právní moci. Přitom v usnesení je jasně napsáno, že:
"Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní o vzetí na vědomí splnění oddlužení, o zproštění insolvenčního správce funkce a o
osvobození od placení pohledávek takto:
I. Soud bere na vědomí splnění oddlužení dlužníka:
II. Schvaluje se vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce:
III. Nevyčerpaná záloha na náklady insolvenčního řízení složená u zdejšího soudu ve výši...Kč a deponované prostředky u insolvenčního správce v celkové výši...Kč budou po právní moci tohoto usnesení vráceny dlužníkovi. Dlužník je povinen
sdělit do 10 dnů od doručení tohoto usnesení číslo svého bankovního účtu, na který mu budou uvedené finanční prostředky vydány."
Číslo účtu jsem poslal ale stále se nic neděje.
Proto bych se rád zeptal, kdy soud definitivně ukončí mé oddlužení a částka bude vyplacena.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

ve věci je třeba, až bude v insolvenčním rejstříku vyznačena právní moci usnesení č. j. B-22.

Insolvenční správkyně postupuje správně; pokud není vyznačena doložka právní moci, ona nemůže mít za prokázané, že usnesení je pravomocné a deponované částky Vám vyplatit.

Soud právní moc vyznačí zpětně pravděpodobně ke dni 02.10.2017, když usnesení bylo Vaší insolvenční správkyni doručeno dříve než Vám.

Jakmile soud doložku právní moci vyznačí, insolvenční správkyně Vám deponované prostředky vyplatí, stejnětak soud, kterému jste již Vaše číslo bankovního účtu sdělil. Zároveň tím bude definitivně ukončeno Vaše insolvenční řízení, když nabude právní moci i bod VIII. výroku, který stanoví, že „Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí. “

Následně se v insolvenčním rejstříku objeví dokument „Zápis v rejstříku ukončen“ a stav řízení bude změněn na „Odškrtnutá - skončená věc“; zároveň Vaše řízení v insolvenčním rejstříku „zešedne“.
 
Zdravím Vás, jelikož se usnesení o splnění oddlužení a osvobození dlužníka zasílá více lidem, je nutné vyčkat na doručení všem těm, kterým se toto usnesení doručuje, poté bude na toto usnesení vyznačena doložka právní moci. Pokud si někdo z těchto adresátů písemnost v úložní době nevyzvedl, je mu nutno doručovat tzv, fikcí doručení, což vše komplikuje, neboť to odkládá i právní moc citovaného usnesení. Po vyznačení doložky právní moci má soud 15 dní na vystavení platebního poukazu, na základě, kterého by Vám měla být daná částka vyplacena. Jediné co Vám mohu poradit je zkoušet volat na soud a žádat o vyznačení právní moci a případné vyplacení peněz, které máta na základě citovaného usnesení obdržet. Nebojte se o Vaše peníze nepřijdete, pokud je v usnesení o splnění oddlužení výslovně uvedeno, že je máte obdržet.