Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.178.990

Exekuce bývalé manželky v bytě bývalého manžela - mylná domněnka exekutora bydlení dlužnice v bytě

Odesláno: 
Otevřeno 397 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
píši ohledně dluhů mé matky. Rodiče se rozvedli a proběhlo i řádné majetkové vypořádání. Moje matka se dostala do dluhů již po rozvodu, ale ještě stále bydlela v bytě mého otce, i když majetkově na něj už neměla nárok a neměla zde ani trvalý pobyt.
2013 přišla o práci a nemohla splácet. Ještě tentýž rok se odstěhovala do zahraničí a dluhy neřešila.
2017 přišel exekutor a chtěl vymáhat majetek na mém otci a na jeho bytě, i když je matka 2013-2017 v zahraničí a nemá zde žádný majetek.
Když se můj otec hájil tím, že na to exekutor nemá právo, že moje matka už se zde dlouho nevyskytuje, tak mu exekutor řekl, že ho to nezajímá, že se ptal sousedů a ti mu řekli, že zde matka přebývá. Patrně si ji spletli s otcovou novou přítelkyní, jelikož tito sousedi jsou v bytě jen krátkou dobu a moji matku nepotkali.
Chtěla bych vědět, jestli je zde nějaká možnost jak ochránit otcův majetek a dokázat, že má matka žije trvale v zahraničí.
A jestli je nějaká možnost aby otcův majetek nefiguroval v budoucích exekucích.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, tak to sousedé Vašemu otci příliš neposloužili, spíše naopak. K ochraně majetku Vašeho otce je nutné jednak doložit rozsudek o rozvodu manželství s Vaší matkou a dále i dohodu o vypořádání společného jmění manželů (dále jen SJM), nebo rozsudek o vypořádání SJM rodičů. Dále je vhodné dohledat co nejvíce dokladů o tom, že majetek, který otec nabyl po rozvodu je skutečně jeho. Těmito doklady jsou smlouvy, dodací a záruční listy, a faktury. Pokud s otcem sdílí domácnost jeho přítelkyně a má v této domácnosti svůj majetek i ona musí doložit, že její majetek je skutečně její, a to doklady, které prokazují její vlastnické právo, tedy smlouvy, faktury, dodací a záruční listy. Dále Vám doporučuji si prostudovat úpravu ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kdy v těchto ustanoveních jsou upraveny věci, které nelze zabavit ani povinnému, a pokud by se tak stalo, je možné podat ohledně těchto věcí návrh na zastavení exekuce. Pokud by exekutor zabavil majetek Vašeho otce či jeho nové přítelkyně, je nutné, aby otec čí přítelkyně byli schopni doložit vlastnické právo k tomuto majetku, a to úředně ověřenou kopií výše uvedených dokladů a současně, aby do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení tohoto majetku dozvěděli podali k exekutorovi návrh na vyškrtnutí těchto zabavených věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Jen dodávám, že zmeškání této lhůty nelze prominout.