Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.639.590

Smrt, úmrtí v insolvenci, oddlužení - co se bude dít dál?

Odesláno: 
Otevřeno 3030 x
11 odpovědí
 
Dotaz k insolvenci - když by se stalo že by někdo zesnul během insolvence tak potom to řeší notář a likvidátor že?
Ten pak řeší dědictví a dluhy.
A zjistil jsem dva rozdílné názory na věc účinnosti kroků před skonem.
V novinách Právu jeden právník řekl že je povinnost notáře popřípadě likvidátora v dědickém řízení zjistovat neúčinné kroky.
No ale našel jsem rozhodnutí nejvyššího soudu že to notář ani likvidátor nemá právo to zjištovat.
Tak musí nebo nesmí? Jinak nechápu jak vůbec by něco takového mohlo být účelové? Nikdo přece neví co se stane během insolvence.
Je to zde:
https://bit.ly/2URUvEs
 
Dobrý den,
dědictví vždy řeší notář jako soudní komisař (likvidátor řeší zrušení právnické osoby).
Vzhledem k situaci, kdy zůstavitel je v insolvenci, by neměla nastat situace, kdy hodnota aktiv převyšuje hodnotu pasiv a tedy dědictví po osobě v insolvenci by de facto vždy mělo být předlužené; v těchto případech dědici obvykle dědictví odmítnou pro jeho předluženost. Ohledně neúčinnosti kroků netuším, jaké máte na mysli – ve stadiu insolvenčního řízení jen stěží může nastat situace, které by mohl notář odporovat jako neúčinnému kroku.
K odkazu se bohužel nejsem schopna vyjádřit, neboť je nefunkční (neexistují URL adresa).
 
Omlouvám se.
K otázce 6834
Napsal jsem tam chybu.
Odkaz je http://www.profipravo.cz/index. php? page=article&id_category=147&id_article=258334&csum=eae1
dc37

Není tam ta osmička 258334 /8/
 
Dobrý den,
odkaz i tak není funkční. Zkopírujte nám prosím název článku ze serveru profiprávo, dohledáme si jej.
Ohledně prověřování možné neúčinnosti kroků zemřelého prosím o specifikování dotazu, tj. co by dle Vás měl či neměl notář zjišťovat, jelikož v rámci běhu insolvenčního řízení mi takové zkoumání přijde jako nemožné i s ohledem na osobu insolvenčního správce.
 
Název je.
Podání odpůrčí žaloby podle § 42a obč. zák.
soudním komisařem

Po insolvenčním řízení. Jelikož přece když někdo zesnul během tohoto řízení, tak se toto řízení ruší ne. Dál už nepokrčuje.
 
Dobrý den,
ano, platí, že úmrtím insolvenčního dlužníka se insolvenční řízení zastavuje.
Odkaz na dané usnesení Nejvyššího soudu ČR se však dle mého názoru bez dalšího nedá vztáhnout i na situaci, kdy zemře insolvenční dlužník. Jeho úkony před insolvenčním řízením byly prověřovány insolvenčním správcem a totéž platí pro dobu trvání insolvenčního řízení, kde míra možnosti neúčinných úkonů je ztížena již samotným faktem insolvenčního řízení.
 
Dobrý den...chtela bych se zeptat co se bude dit, když umřel bratr a měl insolvenci, platil necele 2-roky. Dekuji M. V.
 
Dobrý den,
v případě úmrtí osoby, jíž bylo schváleno oddlužení, se postupuje de facto totožně jako u osoby, která v oddlužení není s tím, že dnem úmrtí dlužníka se insolvenční řízení zastaví, neboť není možné vést řízení se zemřelým.
Pokud po zemřelém zůstal jakýkoliv majetek, mohou jej dědici nabýt s tím, že budou zároveň odpovídat za dluhy zemřelého, a to v plném rozsahu anebo pouze co do výše nabytého majetku, uplatní-li výhradu soupisu, o čemž budou notářem v rámi dědického řízení poučeni.
 
Dobrý den. co nás čeká když zemřel tchán a chyběly mu do ukončení insolvence jen tři splátky? budeme muset splácet celý jeho dluh nebo jen nějakou poměrnou část když už měl víceméně splaceno? děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
insolvenční řízení bude nyní zastaveno a veškeré majetkové hodnoty budou řešeny v rámci dědického řízení.
Pokud tchán neměl žádný majetek a pouze dluhy, je vhodné odmítnout dědictví a nedojde tak k žádnému přechodu dluhů.
Anebo je možné dědictví přijmout s výhradou soupisu majetku, tj. zde dědic zdědí veškerý majetek dlužníka (aktiva i pasiva), avšak za pasiva (pohledávky) ruší jen do výše nabytých aktiv (majetku).
V případě, že byste dědictví přijali bez dalšího, budete povinni za otce uhradit veškeré neuhrazené pohledávky.
 
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat na jednu věc.
Příklad. Věřitelé přihlásili do insolvence 640000 a správce jednu položku úspěšně popřel a dluh tak je 500000.
A nastane výše zmíněná situace
Tudíž se insolvece ruší.
A nastává dědické řízení.
A jde o to jestli se může stát že ti věřitelé si zase přihlásí těch 640000 i když ta jedna pohledávka v insolveci nebyla uznána/místo skutečného dluhu 10000 si přihlásil 150000/
Jak se to pak řeší. Jestli se to v dědickém řízení automaticky popře jako v ins. řízení nebo jestli s tím něco dělá notář. /není přece možné aby si někdo místo dluhu 10000 napočítal zmíněných 150000/
Samozřejmě mínus to co již dotyčný v in. řízení zaplatil


Takže jak to pak je.
 
Dobrý den,
i věřitel popřené pohledávky může svou pohledávku uplatnit v rámci dědického řízení, není-li již promlčena.
Dědicové však mohou takovou pohledávku neuznat a v rámci dědického řízení s ní dále není počítáno; věřitel se pak zařazení pohledávky do soupisu pasiv dědictví může domáhat soudně.
Obvykle však platí, že věřitelé pohledávek popřených v insolvenčním řízení své pohledávky do dědického řízení ani neuplatňují, jelikož dědicové by proti němu jako obranu použili totéž, co úspěšně použil insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení.