Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.235

Koupě nemovitosti v insolvenci - insolvenční správce tvrdí že neměl peníze včas na účtu, není to pravda, jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 612 x
1 odpověď
 
Podepsal jsem Smlouvu o smlouvě budoucí kupní + následně dodatek k této smlouvě. Jedná se o nemovitost v insolvenci určené k prodeji.
Je pravdou že peníze jsem poslal na poslední chvíli,
(uložil jsem je na účet částečně hotově a část převodem expresně) 30.09.2016 dopoledne, a volal panu Ing. ….. 30.09.2016 (hovory mám nahrané v mobilním telefonu). Kde mi v telefonu oznámil že se podívá a ozve se. Na otázku jak to tedy bude dál pokračovat mi sdělil že standardně.
Ještě jsem mu poslal email ve 12:56 hod. „… dnes (13.10.2016) jsem uložil peníze za nemovitost (1 049 000,- + 2 000,-) na účet XXXXXXXXXXXXXXXX částka 700.000,- Kč byla uložena přímo na účet v hotovosti a částka 351.000,- Kč byla expresně převodem z mého účtu.
Prosím o termín podpisu kupní smlouvy. …
V dalším telefonu 30.09.2016 v 15:29 mi jen řekl že se ozve že má jednání a je v autě. Neozval se. Napsal mi email v neděli 02.10.2016:
„ … vzhledem ke skutečnosti, že kupní smlouva k prodeji RD …. měla být uzavřena nejpozději 30.9.2016, což vzhledem k Vašemu prodlení se složením finančních prostředků nebylo možné, oznamuji Vám tímto, že převod vlastnického práva k RD nebude proveden.
Žádám tímto o sdělení bankovního účtu, na který mohu Vámi doposud složené finanční prostředky zaslat zpět.“
V telefonu kde jsem se dotazoval jestli tam peníze nejsou všechny mi neodpověděl. Řekl jen že to mám všechno v emailu a že nebude čekat na nějakého Lišku. (též nahraný zvukový záznam v telefonu)
Následně jsem psal doporučený dopis p. Ing. O informaci v čem spatřuje porušení podmínek s tím že jsem tento dopis zaslal i pod spisovou značku insolvenčního soudu.
Na ten odpověděl
„Porušení podmínek spatřuji v porušení smlouvy v článku 1.5 Dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 18.07.2016 uzavřené 18.08.2016.“

a na insolvenčí soud napsal
"Věc: Zpráva IS o průběhu zpeněžení
Vážený soude, Dne 07.10.2016 byly na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněženy níže uvedené nemovitosti prodejem mimo dražbu za prodejní cenu 1.069.000 Kč: pozemek parc. (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí a na němž stojí stavba , rodinný dům, pozemek parc. (trvalý trávní porost), pozemek parcela (ostatní plocha/ostatní komunikace), to vše na LV č. Katastrálního úřadu Nemovitosti byly nabízeny na základě pokynu zajištěného věřitele mimo dražbu. Nemovitosti byly původně inzerovány za cenu ve výši 1.600.000 Kč, ale vzhledem k nezájmu byla nabízená cena postupně snižována. Důvodem nezájmu byly nedodělky na stavbě a především pak skutečnost, že nemovitost je součástí usedlosti, která je vlastněna jinými třetími osobami. Dne 18.07.2016 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní se zájemcem Liškou Pavlem na kupní cenu 1.049.000 Kč, přičemž na základě jeho žádosti jsem uzavřel dne 18.08.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 18.07.2016. Dne 31.8.2016 mi Pan Liška sdělil, že financující banka mu neposkytla financování na koupi nemovitostí. Vzhledem k nové skutečnosti, že zájemce má problémy s financováním koupě nemovitostí, byly nemovitosti opětovně nabízeny zprostředkovatelem pro hledání dalších zájemců. Následně pan Liška nedodržel podmínky Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 18.07.2016 a to konkrétně podmínku v článku 1.5. tohoto Dodatku. Jelikož jsem v mezidobí obdržel nabídku od jiného zájemce, manželé , kteří nabídli lepší kupní cenu 1.069.000 Kč, obrátil jsem se na zajištěného věřitele, který vydal pokyn ve smyslu prodeje nemovitostí mimo dražbu za cenu 1.069.000 Kč. Nemovitosti výše uvedené byly dne 07.10.2016 mnou zpeněženy za 1.069.000 Kč."

Stálo mě to mnoho úsilí, finanční vytíženosti a stresu.
Finanční vytíženost bude trvat ve velkém i nadále. Jelikož téměř celá částka je v půjčkách s tím že by mi banka na základě přepsané nemovitosti poskytla na tuto nemovitost hypotéku.
Nevím jak postupovat dál. Myslím že peníze 30.09.2016 na uvedeném účtu byly. Jenže mi nikdo tuto informaci podat nemůže, jen insolvenční správce.
To že mi nemovitost nechce prodat jsem tušil předem tak od poloviny září z telefonických rozhovorů s p. Ing. …
Vím že se musím určitě obrátit na právníka, ale nevím zdali je zde nějaká šance pokud peníze na účtu k 30.09.2016 byli připsány a jak to zjistím.
Někdo řekne že to nemá cenu a že s tím nic neudělám, někdo že ano.
Děkuji za odpověď, Pavel Liška
 
Zdravím Vás, chápu Vaše rozpoložení, ale vězte, že den platby se rozumí den, kdy byly peníze připsány na účet příjemce (tedy insolvenčního správce) a nikoli den, kdy jste tyto peníze z účtu odeslal na účet příjemce. Zde by bylo nutné mít postaveno najisto, kdy byly peníze připsány na účtě insolvenčního správce. Pokud by se tak stalo již 30. 9.2016 dalo by se v této věci mnohem lépe argumentovat, než kdyby byly peníze připsány až 1.10.2016. Navíc, se nezmiňujete, kdy tedy v kolik hodin měla být smlouva dne 30.9.2016 podepsána, tedy zda dopoledne či odpoledne. I toto je velice důležité a v neposlední řadě by bylo nutné vidět veškeré listiny, tedy smlouvu o smlouvě budoucí, dodatek k této smlouvě a rovněž i odstoupení od smlouvy ze strany insolvenčního správce. Bez znalosti těchto skutečností a bez možnosti si prostudovat všechny relevantní listiny Vám bohužel nemohu přesně odpovědět, ale již nyní mám za to, že byste rozhodně měl navštívit advokáta se všemi listinnými podklady a celou věc s ním konzultovat, neboť prostor pro vyjednávání zde vidím i já.
Vězte však, že insolvenční řízení je speciálním druhem soudního řízení, je ovládáno zásadou hospodárnosti a rychlosti. Z toho vyplývá, že jsou-li komplikaci při prodeji nemovitosti jednomu zájemci, tak insolvenční správce by správně měl tuto nemovitost skutečně prodávat dále, a to tak dlouho až najde zájemce o koupi, který složí kupní cenu co nejdříve. Pokud nový zájemce dokonce nabídne vyšší cenu, tak insolvenční správce je povinen majetek dlužníka (nemovitý i movitý) zpeněžit za nejvyšší nabídku. Z tohoto hlediska mám za to, že insolvenční správce nepochybil. Dle mého názoru Vám však měl insolvenční správce sdělit, že paralelně s Vámi jedná i s dalšími zájemci o koupi nemovitosti, a to i proto, abyste mohl eventuálně i s bankou, která Vám poskytla hypotéku adekvátně upravit i smlouvu o hypotečním úvěru. Proto mám za to, že tu je prostor pro vyjednávání. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz, je to přímo vyhledavač advokátů zapsaných v České advokátní komoře.