Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.007

Insolvence zaměstnavatele a vyplacení mzdy pojišťovnou, nárok na úroky z prodlení od pojišťovny

Odesláno: 
Otevřeno 462 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
bývalý zaměstnavatel je v insolvenci. Přihlášku v IŘ mám podanou. Bylo mi sděleno číslo pojistné smlouvy a pojistné události u pojišťovny bývalého zaměstnavatele s tím, abych si zažádala o vyplacení mzdy.
Vyplatí pojišťovna požadovanou částku v plné výši, v jakém časovém horizontu a jak je to vlastně se zákonnými úroky z prodlení?
Má zaměstnanec vůbec nějakou šanci že své poctivě vydělané peníze někdy dostane?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

nikdy jsem se nesetkala s tím, že by měl zaměstnavatel v úpadku uzavřeno pojištění právě pro nemožnost hrazení mzdy zaměstnancům.

Neuhrazenou mzdu může kompenzovat Úřad práce. Veškeré informace o kompenzacích vyplácených Úřadem práce při platební neschopnosti zaměstnavatele najdete v sekci „Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele“ na webu Úřadu práce ČR: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava

Pokud jste zároveň svou pohledávku z titulu neuhrazené mzdy uplatnila v insolvenčním řízení, bude tato jako přednostní pohledávka uspokojena (budou-li v majetkové podstatě na toto finanční prostředky).
 
Dobrý den, asi takto, cituji přímo ze stránek pojišťovny: "Pojištění úpadku agentury práce je určeno pro agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců. Povinnost mít sjednáno toto pojištění vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb."
Samozřejmě, že první byl požadavek na ÚP a ten mi po třech měsících napsal toto, cituji:
" ROZHODNUTÍ podle ust. § 9 odst. 6 zákona ZAMÍTÁ žádost o uspokojení mzdových nároků. Po rozhodnutí Krajského soudu v ... ze dne ..., č. j. ... o úpadku dlužníka ... mzdový nárok zaměstnance, který má vůči tomuto zaměstnavateli, přešel dle ustanovení § 58a zákona o zaměstnanosti na pojišťovnu, nikoli na úřad práce. Podle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 118/2000 Sb. se zákon nevztahuje na zaměstnance agentur práce, kterým je zprostředkováno zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) a § 66 zákona o zaměstnanosti a kteří byli uspokojeni z pojištění agentury práce sjednaného podle § 58a zákona o zaměstnanosti "

Takže proto ta moje otázka zda má zaměstnanec vůbec nějakou šanci že své poctivě vydělané peníze někdy dostane? Připadám si jak ta slepička v pohádce...jeden mě posílá k druhému a tak dále...v tomto případě je to již čtvrtá instituce u které žádám své oprávněné peníze a jsem neskutečně naštvaná. Připadá mi, že to všichni chtějí uhrát do ztracena...znechutit, naštvat a otrávit věřitele tak, aby se smířil s tím, že nic nedostane, přitom je to prach sprostý podvod a bezdůvodné obohacování se na úkor druhých. A to vaše tvrzení v úvodu mi pěkně hnulo žlučí, to mi věřte. Jako DOBRÝ advokát byste tyto paragrafy, ustanovení, sbírky a zákony měla jistě znát.
 
Dobrý den,

ve Vašem předchozím dotazu jste však nikde neuvedla, že Váš pracovní poměr byl sjednán s agenturou práce, která však není zaměstnavatelem v klasickém slova smyslu, nýbrž pouze provádí zprostředkování práce.

Dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti platí, že agentura práce musí mít sjednáno pojištění proti úpadku agentur práce, a to ve výši trojnásobku průměrné čisté mzdy všech svých dočasně přidělených zaměstnanců.
Vaše mzdové nároky tak bude uspokojovat právě pojišťovna, se kterou měla agentura pojistnou smlouvu uzavřenou. V jakém horizontu však k vyplácení takových náhrad u jednotlivých komerčních pojišťoven dochází však bohužel nejsem schopna odhadnout.

Samozřejmě je vždy možné uplatnit Vaši pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou též v insolvenčním řízení, a to kdykoliv v jeho průběhu na zákonem předepsaném formuláři, pokud nebyla uspokojena jiným subjektem (tj. zde pojišťovnou).
 
Dobrý den, to všechno co mi tu píšete už dávno vím. A sdělila jsem vám toto: "Dále mi bylo sděleno číslo pojistné smlouvy a pojistné události u pojišťovny bývalého zaměstnavatele s tím, abych si zažádala o vyplacení mzdy." Takže z toho je jasné, že tam nárok je a že jsem si ty čísla nevymyslela sama.
Ale stále mi není jasné, zda pojišťovna vyplatí požadovanou částku v plné výši a jak je to vlastně se zákonnými úroky z prodlení? Jediné co jste mi zodpověděla je ten nejistý časový horizont. Díky.
 
Dobrý den,
otázku, zda Vám pojišťovna vyplatí celý mzdový nárok, nejsme schopni zodpovědět. Výplata plnění se řídí limity sjednanými mezi agenturou práce a pojišťovnou.
Ze zákona platí, že agentura práce měla sjednat pojištění ve výši trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců.
Pokud tak učinil a pojistné limity budou na uspokojení veškerých mzdových nároků dosahovat, Vaše mzdové nároky budou uspokojeny zcela.
Ohledně úroků z prodlení platí dle ust. § 170 písm. a) insolvenčního zákona, že úroky přirostlé po zjištění úpadku dlužníka se neuspokojují.