Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.256

Započtení pohledávky do jiného exekučního řízení po zrušení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 448 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
soud 2014 zastavil exekuci z důvodu nepravomocného exekučního titulu - vydala jej osoba, která k tomu neměla oprávnění, známé "rozhodčí doložky". Přesto, v době trvání této exekuce přihlásil oprávněný svoji pohledávku do jiné exekuce, kde již byl vydán exekuční titul na prodej nemovitosti (2009). Tato nemovitost ale byla již ve výlučném vlastnictví bývalé manželky.
Mohlo dojít k započtení pohledávky, i když soud exekuci posléze z výše uvedených důvodů zastavil? Stavěla se též doba promlčení?
Prosím tímto o Vaši odpověď, pokud možno konkrétněji s odkazem na platnou jurisdikci či zákony.
Velice děkuji!
 
Dobrý den, bez bližší znalosti Vašeho případu lze obecně říci, že samotná neplatnost rozhodčí doložky zánik dluhu nezpůsobuje a věřitel může svoji pohledávku uplatnit u soudu v nalézacím řízení; pokud měl věřitel svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitosti, která se stala předmětem jiné exekuce, mohl svoji pohledávku do této exekuce přihlásit z titulu zástavního práva a případně být uspokojen v rámci řízení o rozvrhu rozdělované podstaty, jež je po prodeji nemovitosti v exekuci prováděno. Pokud však byla postižena nemovitost, která (již) nebyla Vaším majetkem, může se vlastník bránit návrhem na zastavení exekuce z tohoto důvodu, nicméně je třeba vzít v potaz, že dohoda či rozhodnutí soudu o vypořádání sjm má účinky pouze mezi manžely a nikoliv ve vztahu k věřitelům, tudíž není vyloučeno, že vypořádáním nabytý majetek je exekutorem postižen a to tehdy, pokud spadal vymáhaný dluh do společného jmění manželů. K Vašemu dalšímu dotazu uvádím, že exekuce zahájená na základě neplatné rozhodčí doložky nestaví běh promlčecí lhůty, která tak počala marným uplynutím lhůty k plnění dluhu.
Vzhledem ke komplexnosti Vámi uvedené problematiky a šíře Vašich požadavků na poskytnutí právní pomoci Vás dále odkazuji na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).