Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.174.749

Zabavení věcí nedlužníka v místě kde bydlí dlužník - jak se bránit a požádat o vrácení věcí exekutorem? (vyškrtnutí ze soupisky)

Odesláno: 
Otevřeno 303 x
1 odpověď
 
Dnes (07.03.2018) u mne byl vykonavatel. Vlezl do sousedniho domu mého přítele. Nařízení vykonu bylo na jinou adresu. Příteli sdělil, že ho nezajímá že bydlím ve vedlejším domě.
Momentálně jsem tady a hotovo. Zabavil jeho věci. I přes to, že jsme ho na to upozornili. Konal.
Ano v domě byly i mé věci a poměrně hodnotné. Tyto nevzal. Ale přítelovy věci a to i bezcenné ano. Například obývací stěny před 12 lety koupil na inzerat. Od toho nemá doklad. Byla zabavena.
Na upozornění ať si veme věci moje vykonavatel nereagoval.
Jak postupovat?
 
Dobrý den, k Vámi sdělené situaci Vás nejprve upozorním na ust. § 322 odst. 2 zák. č. 99/1963, o. s. ř. , dle něhož: Z exekuce jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Pomineme-li tedy Vaši informaci, že např. zajištěná obývací stěna byla v domě Vašeho přítele a patří jemu a ne Vám jako povinné, exekutor nemá oprávnění tento typ movitých věcí zabavovat ani povinnému, jako uvedeno shora, natož třetí osobě.
Dále dle ust. § 326 odst. 1 o. s. ř. : Soud (exekutor) v bytě (sídle) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo dražbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci.
Jinak upozorňuji, že současně platí, že exekutor může požadovat vstup do místností, kde má povinný uloženy své věci a nemusí přitom zkoumat jejich vlastnictví; vlastník pak musí podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, kde své vlastnictví k těmto věcem musí prokázat.
Doporučuji tedy Vašemu příteli podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu u těch věcí, u nichž může své vlastnictví prokázat, současně Vám doporučuji podat návrh na částečné zastavení exekuce u věcí, které jsou z exekuce vyloučeny, jak uvedeno výše, byť by byly jinak ve vlastnictví Vašeho přítele, neboť pokud je neprokáže, bude mít exekutor za to, že jsou Vaše. Konečně Vám doporučuji podat stížnost na postup exekutora (vykonavatele) Exekutorské komoře nebo dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, které zákonnost postupu exekutora musí prošetřit a případně jej vyzvat k nápravě.