Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.242.992

Exekuce za poplatek za popelnice - nezaplatili rodiče v dětství dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 543 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Měla bych dotaz ohledně exekuce určené na mé jméno, jedná se o exekuci uvalenou za neplacení svozu komunálního odpadu. Tato exekuce byla vydaná dne 20.11.2006. Tento dluh vznikl zřejmě 2002, kdy v tomto roce mi bylo asi cca 7 let - tudíž mým zákonným zástupcem byla má matka která za tento svoz neplatila.
Je možné, aby mi tato exekuce byla uvalena? A dá se proti tomu nějak bránit? Děkuji.
 
Zdravím Vás, právo oprávněného exekučně vymáhat dluh po povinném se promlčuje 10 let od právní moci exekučního titulu (rozhodnutí, které dlužníku či povinnému ukládá povinnost uhradit dluh věřiteli - oprávněnému). Jelikož v době vzniku dluhu jste byla nezletilá, nemohl Vám být ani platně doručen exekuční titul, tedy rozhodnutí, které Vám osobně uložilo povinnost komunální odpad uhradit. V případě poplatků se jedná o platební výměr za komunální odpad. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bych k exekutorskému úřadu, který tuto pohledávku vymáhá podala v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce. V tomto návrhu bych jednak namítla skutečnost, že Vám jako povinné nebyl řádně, a to do vlastních rukou doručen exekuční titul, který vůči Vám tedy nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti. Navíc uveďtě, že v době vzniku dluhu jste byla nezletilá, bylo Vám pouhých 11 let a dluh jste tedy ani neměla z čeho uhradit a současně rovněž namítněte i promlčení práva oprávněného tuto pohledávku vůči Vám exekučně vymáhat, pokud uplynulo více než 10 let od právní moci exekučního titulu. S ohledem na všechny výše popsané skutečnosti tedy máte za to, že na tento případ dopadá důvod pro zastavení exekuce upravený v ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu, neboť exekuci nelze nařídit ani vykonat na základě nezpůsobilého exekučního titulu. Dále bych na Vašem místě další listinou současně požádala rovněž o odklad exekuce dle ust. § 54 exekučního řádu ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, a to minimálně do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, neboť v tomto případě jsou naplněny zákonné podmínky pro žádost o odklad exekuce, kdy by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro Vás jakožto povinnou zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Navíc bych zde zdůraznila, že do tohoto postavení jste se dostala bez vlastní viny, neboť povinnost hradit za nezletilého komunální odpad mají jeho zákonní zástupce, tedy rodiče a nikoli nezletilé dítě samotné. O odklad exekuce lze žádat od 1 do 6 měsíců.