Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.846.165

Dědictví a exekuce - uak se exekutor dozví, že dlužník zdědil peníze, movitý a nemovitý majetek (movitosti a nemovitosti)?

Odesláno: 
Otevřeno 4211 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
Syn má několik probíhajících exekucí a už nějakou dobu je mu strhávána výplata. Nyní se dozvěděl, že bude dědit po své tetě (sestře jeho otce). Protože manžel již nežije a jiní přímí dědicové neexistují, dědí za manžela mé tři děti. Synovi tedy náleží jedna třetina dědictví. Nejedná se o žádný nemovitý nebo movitý majetek, jen o peníze na jednom bankovním účtu a dále o cenné papíry a podílové listy, to vše v celkové hodnotě řádově jednotek desítek tisíc korun. Děti se (zatím neformálně a mezi sebou dohodly), že cenné papíry chtějí prodat a peníze si rozdělit.
Chci se tedy zeptat, zda se exekutor vůbec dozví, že syn majetek ve formě peněz na účtě a cenných papírech zdědil, a zda ho musí někde "nahlásit". I když zde samozřejmě můžete namítnou, že by se mohlo jednat o poškozování věřitelů, ptám se proto, že i tato malá částka by synovi v jeho současné situaci pomohla a v neposlední řadě mají obavu zbývající dvě dcery, že by se vstupem exekutorů do dědictví vše zpomalilo a prodražilo a z už tak malých částek, by zbylo ještě méně a bůhví za jak dlouhou dobu. Všude jsem se dozvěděla, že pokud se jedná o nemovitý majetek, zápisem do katastru se to exekutor samozřejmě dozví, ale pokud se jedná o finanční prostředky na účtě? A v případě že ano, nebylo by řešením, kdyby se syn zkrátka svého dědického podílu vzdal ve prospěch svých sester (u notáře? nebo je potřeba tuto dohodu učinit před soudem? ) - beztak by on sám nic v důsledku nedostal, aby jim svou exekucí a svými problémy dědické řízení nekomplikoval a neprodlužoval? ... většinou se všude uvádí že to nemůže ale zároveň jsem také našla článek, kde po dovolání nejvyšší soud toto posvětil, s odůvodněním (zjednodušeně) že za majetek dlužníka a tím pádem poškozování věřitele nelze považovat majetek, který dlužník nikdy fakticky nenabyl.
Mnohokrát děkuji za odpověď a Váš čas.
 
Dobrý den, Váš syn nemusí v případě exekuce „hlásit“ nabytý majetek a pokud syn nezdědí nemovitost či např. automobil nebo podíl ve společnosti, není příliš velká pravděpodobnost, že se o dědickém řízení exekutor vůbec dozví, resp. , že se Váš syn stal dědicem, neboť další nabytý majetek se v žádném veřejném rejstříku apod. nezapisuje. Nicméně přesto bych spíše doporučovala, aby se v dědické dohodě uzavřené před notářem v rámci dědického řízení dědici dohodli tak, že Váš syn nic nezdědí a poměrnou část by pak mohl dostat dobrovolně od spoludědiček. V takovém případě je třeba vysoké důvěry mezi zúčastněnými.
Jinak k věci obecně platí, co je uvedeno v článku věnující se exekuci na těchto stránkách a co jste již zmínila: „Podle současné judikatury Nejvyššího soudu ČR povinný neporuší generální inhibitorium svým jednáním v řízení o pozůstalosti, neboť do právní moci usnesení o dědictví není dědicem se všemi právními důsledky, tedy i s možností uzavřít dědickou dohodu nebo dokonce dědictví odmítnout. Postihne-li soudní exekutor exekučním příkazem majetek některého z dědiců s tím, že tento majetek měl být zákonným podílem povinného dlužníka jako dědice z dědictví, pak tato třetí osoba má právo podat žalobu na vyloučení věci z exekuce dle § 267 o. s. ř. a s odkazem na závěry Nejvyššího soudu ČR bude pravděpodobně taková žaloba na vyloučení věcí z exekuce úspěšná.
Věřitel však naproti tomu může s úspěchem odporovat dohodě o vypořádání dědictví schválené pravomocným usnesením o dědictví, kterou dlužník (dědic) uzavřel v úmyslu zkrátit své věřitele, jsou-li pro vyslovení odporovatelnosti splněny všechny předpoklady. Vyhověním odpůrčí žalobě získá věřitel právo uspokojit svou pohledávku z majetku, který nabyl na základě vůči němu právně neúčinné dohody o vypořádání dědictví někdo jiný než povinný dlužník. “

 
Dobrý den, mohu si založit nový účet u BÚ, po smrti manžela, /červen 2018/ ještě se ale nevyřizuje dědictví, tak aby tento účet nešel do dědictví? Mám účet, který v rámci SJM budu muset uvést v dědickém řízení. Zjišťují notáři, zda účtů není více? Pak by na ten nově zřízený přišli. Děkuji
 
Dobrý den,
nový bankovní účet si zcela jistě zřídit můžete.
Notář zjišťuje bankovní účty a stavy jejich zůstatků vždy ke dni úmrtí zůstavitele, a jelikož Vaše SJM zaniklo ke dni smrti manžela, prostředky na nově zřízeném účtu tak budou pouze Vaše.
Upozorňuji však, že pokud byste chtěla na tento nový účet převádět finanční prostředky ze společného účtu / účtů, tyt budou notářem postiženy.
Ohledně poštu účtů: Notář zjišťuje všechny účty, které jsou vedeny na jméno zůstavitele (zemřelého) a jméno jeho manžela.
 
Dobrý den,
máme s manželem účet. který je napsán na mé jméno, manžel má dispoziční právo disponovat s účtem. Můj dotaz zní, v případě mého úmrtí bude částka rozdělena rovným dílem i mezi děti, nebo polovina manžel a zbytek se rozdělí? Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud nemáte s manželem nijak modifikované společně jmění, bude zůstatek bankovního účtu spadat do společného jmění manželů.
V případě Vašeho úmrtí se primární vypořádá SJM a následně dědictví. Tj. ½ zůstatku bankovního účtu náleží manželovi z titulu SJM a ½ zůstatku bankovního účtu bude předmětem dědictví, kde v první dědické skupině dědí rovným dílem manžel a děti zemřelého.