Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.002

Exekuce na odměnu zastupitele obce, města (5000 Kč/měs.)

Odesláno: 
Otevřeno 233 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
opět jsem začala podnikat jako OSVČ od května 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy z prodejny jsou velmi nízké rozhodla jsem se v obci stát zastupitelem. Zde budu mít odměnu zastupitele max do 5000 Kč. Mám exekuci, může mi exekutor zabavit celou tuto odměnu? Děkuji
 
Občanský soudní řád stanoví v ust. § 299 odst. 1, že ustanovení o výkonu rozhod¬nutí (exekuci) srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Zá¬koník práce a další právní předpisy, které upravují platové poměry zaměstnanců obcí, se vztahují i na splatnost a výplatu odměn členům zastupitelstva, a to včetně srážek z těchto odměn. Toto se týká nejen uvolněných členů zastupitelstva obce, ale i těch neuvolněných. Zákoník práce stanoví v ust. § 146 písm. a), že srážky ze mzdy smějí být provedeny jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvlášt¬ním zákonem. Podle ust. § 147 odst. 2 zákoníku práce se exekuce vedená soudním exekutorem řídí zvláštním právním předpisem, tj. občanským soudním řádem a exekučním řádem. Z výše uvedeného lze tudíž vyvodit, že občanský soudní řád vztahuje vý¬kon rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy i na odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků.