Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.242.862

Exekuce a dražba majetku v pachtovní smlouvě - kdo je majitel plodin na poli? (vinná réva, víno)

Odesláno: 
Otevřeno 784 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám 3 dotazy na konci dotazu na téma: kdo je vlastníkem porostu vinné révy, závazek z pachtovní smlouvy a chybný znalecký posudek.
Pachtýř uzavřel s propachtovatelem v roce 2017 pachtovní smlouvu na 25let, pachtovní smlouva nebyla zanesena do katastru. Ve smlouvě je uvedeno, že vinná réva je majetkem pachtýře (nájemce). Propachtovatel zemřel v roce 2017. Pozemky dědictvím přešly na syna a dceru, každý 50%, ovšem v dědickém řízení nebyla pachtovní smlouva řešena. Syn byl od roku 2012 v exekuci, jeho podíl byl v rámci exekuce vydražen. V dražební vyhlášce ani jinde nebyla pachtovní smlouva zmíněna, znalecký posudek pro dražbu oceňoval jak pozemky, tak inventář a trvalé porosty na pozemcích (vinná réva). Stáří révy odhadl znalec na 10 let. Vydražitel je nyní zapsán v KN jako vlastník 50% podílu. V okamžiku kdy chtěl s nabytým majetkem nakládat objevil se pachtýř, s požadavkem na trvání pachtovní smlouvy a požadavkem na obnovu vinice, protože stáří révy je 38 let a na zpracování ve velkém už není vhodná.

Otázky:
1. Domníváme se správně, že udělením příklepu a splněním všech podmínek dražby zanikla původní pachtovní smlouva a vydražitel jí není vázán? Vztahuje se ale takovýto zánik pachtovní smlouvy i na 50% podíl dcery, která je nástupcem propachtovatele?

2. Kdo je povinen pachtýři uhradit škodu/ náklady z ukončené pachtovní smlouvy?

3. Kdo je vlastníkem vinné révy? Domníváme se správně, že 100% majitelem révy je vydražitel, protože pachtýř měl podat vylučovací žalobu při exekuci pozemku? O exekuci pachtýř nevěděl, syn (povinný) zase nevěděl, že má pachtýře o exekuci informovat, protože o pachtovní smlouvě nevěděl. Nebo je vydražitel jen 50% vlastníkem révy, druhých 50% má pachtýř?

4. POkud platí bod 3, kdo je povinen nahradit pachtýři škodu vzniklou ztrátou vlastnictví (revy)?

5. Znalecká kancelář ocenila pozemky a vinnou révu pro dražbu, s tím, že stáří révy odhadla na 10 let. Realita je ale jiná, stáři je 38 let a pachtýř má v úmyslu vyklučit vinici a vysadit novou vinici.

6. Jak zamezit pachtýři v nakládání s vinicí dokud nebudou vyjasněné majetkové poměry?
 
Dobrý den, k vašim dotazům uvádím: Ad 1) Dle ust. § 336a odst. 1, písm. d) zák. č. 99/1963 Sb. o. s. ř. „Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud soudu oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou“, dále zákon stanovuje podmínky, za nichž mohou víše uvedená užívací práva zaniknout. Platí zde argumentum a contraio, NEoznámená či jinak NEznámá užívací práva ze zákona (udělením příklepu) zaniknou, tj. i uvedené neznámé pachtovní právo. Ad 2) Nevztahuje, dle ust. § 2341 zák. č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku „Není-li v ustanoveních tohoto oddílu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht přiměřeně ustanovení o nájmu“, dle ust. § 2221 odst. 1 občanského zákoníku § 2221 Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Ad náhrada újmy: Je otázka, zda je v tomto případě vůbec někdo škůdcem. Dle ust. § 336b odst. 3 písm. b) o. s. ř. „V dražební vyhlášce soud vyzve každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku“. Pokud toho pachtýř nevyužil, nemá dle mého názoru v souladu se zásadou povinnosti každého pečovat o svá práva příliš prostoru domáhat se náhrady újmy. Jinak je zároveň otázka, na kom náhradu případné újmy vyžadovat. Pravděpodobně by to mohl být znalec, jenž pachtovní právo v posudku nezmínil (nezjistil), žaloba se podává k ministerstvu spravedlnosti. Ad 3) Vlastníkem nemovitosti a jejích součástí (vinné révy) je právní mocí příklepu vydražitel v podílu ve výši 50 %, pachtýř je vlastníkem vinné révy (ne nemovitosti) v druhém podílu 50%, jinak se měl domáhat zrušení dražební vyhlášky a určení nové ceny nemovitosti, která by jeho užívací a požívací právo zohledňovala. Ad 4), resp. 5) viz výše. Ad 6) Spoluvlastníci mohou požádat soud o vydání předběžného opatření v této věci.