Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.328.483

Sjednocení více exekucí do jedné - postup, kde požádat, náležitosti žádosti o sloučení

Odesláno: 
Otevřeno 4352 x
1 odpověď
 
Prosím o podrobný návod jak sjednotit exekuce do jedné, jak postupovat.
Dnes (13.10.2017) jsem zjistil že mám 2 exekuce na plat od jedné firmy a celkově (po výpisu z registru exekuci) jsem zjistil že jich je 6.
Prosím i o to jak mám postupovat (jak zjistím adresy a ostatní náležitosti všech exekutorů).
Vše to jsou pokuty z MHD, a nezdá se mě že by za jednu chtěli 26000 Kč. Je to možné? 2600% úrok?
 
Dobrý den,

spojování exekucí upravuje ust. § 37 exekučního řádu.
Ke spojení exekucí dochází (i) přímo ze zákona nebo (ii) na Váš návrh.

V případě spojení exekucí přímo ze zákona platí, že další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení (přičemž jen v zájmu hospodárnosti řízení může exekutor vyloučit k samostatnému řízení). V tom případě budou exekuce spojeny exekutorem z úřední povinnosti. Pokud však jsou exekuce nařízené před rokem 2013, i v tomto případě je nutné o jejich sloučení požádat.

V případě spojení exekucí na návrh povinného platí, že jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení:
a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu (tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky na jiného věřitele), nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,
b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku ve výši 10.000,- Kč a
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
Pokud je ve Vašem případě splněna zejména podmínka pod písm. b) (tedy pohledávka nepřevyšující 10.000,- Kč), můžete podat písemný návrh na spojení exekucí.

Návrh podejte u svého obecného soudu, tj. soudu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Soud v usnesení o spojení určí, který exekutor řízení povede, ovšem z důvodu hospodárnosti exekučních řízení Vám soud nemusí vyhovět.