Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.990

Prodej podílu družstevního bytu dlužníkem v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 631 x
7 odpovědi
 
Dobrý den, jsem v insolvenci 2016-2018, mám schválený splátkový kalendář.
V rámci dědictví jsem zdědil po matce 1/3 podílu družstevního bytu. Mám dva dotazy:
1) kdo platí daň z přijmu daného podílu, když celá část mého dílu jde insolvenčnímu správci na pokrytí mých závazků.
2) jaká je odměna insolvenčnímu správci v případě že prodej pouze schválil, ale neprovádí jej osobně.
 
Dobrý den,

dědická daň byla v České republice již před několika lety zrušena, tedy dědictví není zatíženo žádnou daní, a daň z nemovitých věcí se na družstevní podíly nevztahuje.
Ohledně zpeněžování podílu insolvenčním správcem platí, že insolvenční správce není povinen tuto činnost vykonávat osobně, ale je oprávněn si na tuto činnost sjednat jinou osobu.
Odměna ze zpeněžení takového majetku je počítána dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. , a to pásmově z čisté částky zpeněžení (tj. po odečtení všech nákladů – poštovné, správní poplatky aj.)
 
Děkuji za odpověď, jen ještě mě zajímala daň z příjmu myšleno po prodeji tohoto podílu, pokud jsem vlastníkem jen 11 měsíců a jedná se o družstevní byt a ne být v OV. Děkuji
 
Dobrý den,

pokud by byl družstevní podíl prodán v rámci insolvenčního řízení a nebyl by splněn časový test pro osvobození od daně z příjmů, daň je pohledávkou za majetkovou podstatou a z výtěžku zpeněžení (prodejní ceny) je povinen ji uhradit insolvenční správce.

Převod nepodléhá zdanění v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje pět let. Pokud jste tedy vlastníkem necelý rok, osvobození od daně z příjmů by se na vás nevztahovalo (a není rozhodné, zda jde o prodej v insolvenci anebo mimo ni).
 
Dobrý den, vaše odpověď nesedí s článkem viz zde...? je nějaká změna v zákoně??? https://www.novinky.cz/finance/463275-prijem-z-prodeje-nemovitosti-se-nekdy-danit-nemusi.html
 
Dobrý den,

mnou dříve uvedená odpověď je zcela v souladu s Vámi zaslaným článkem, tedy netuším, v čem spatřujete odchylnost.

Pokud rozdíl spatřujete v tom, že se do doby držby započítává i doba vlastnictví osoby, po níž byl družstevní podíl zděděn, tak článek se v tomto ohledu vztahuje pouze na vlastnictví bytu, nikoliv družstevní podíl. U prodeje družstevního podílu nabytého dědictvím se časový test počítá od doby reálné držby družstevního podílu, tj. ode dne, kdy Vaše matka zemřela (jelikož dědic vstupuje do práv a povinností zemřelého ke dni jeho úmrtí – tj. zpětně).
 
Ještě jednou dobrý večer, dle výňatku z článku viz níže, se mluví jak o osobním vlastnictví tak i družstevním podílu v případě přímého dědictví.

Nemovitost je součástí dědictví

Prodáte-li nemovitost (ať už v osobním či družstevním vlastnictví), kterou jste získali dědictvím, rozhoduje o vaší povinnosti uhradit daň z příjmu jednak časový test, tak i příbuzenský vztah k zemřelému.

Jestliže zemřelý byl vaším příbuzným v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata) nebo manželem, pak se doba požadované držby nemovitosti pro účely získání nároku na osvobození od daně z příjmů (pětiletý časový test) zkracuje o dobu, po kterou zemřelý nemovitost/členské právo vlastnil.

Osvobození od povinnosti zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti se nevztahuje na dědictví od vzdáleného příbuzného nebo nepříbuzné osoby. „V tomto případě nemůžete použít dobu držby nemovitosti u zemřelého pro zkrácení požadované doby držby, abyste dosáhli na osvobození příjmu z prodeje, ” doplnila Stöhrová.
 
Dobrý den,
omluvám se za předchozí odpověď, která byla mylná.
Daňový poradce nám nyní potvrdil, že námi tvrzené platilo do 30.06.2017. S účinností ode dne 01.07.2017 bylo ust. § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů novelizováno a nyní platí: „Od daně se osvobozuje příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem“.
K dnešnímu dni tedy platí, že takový příjem by byl od daně osvobozen v případě, že součet dob držby podílu Vám a Vaší matky přesáhl dobu pěti let.