Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.242.922

Exekuce pro dluh s.r.o. - návrh na zastavení exekuce společníkem s.r.o.

Odesláno: 
Otevřeno 544 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
2012 jsem vstoupil do s. r. o. bývalého společníka, ve které jsme společně působili asi 4 měsíce. Vložil jsem tenkrát do společnosti vklad 1.000.000 Kč, který společník zpronevěřil. Z toho důvodu jsem na základě notářského zápisu z valné hromady dne 14.9.2012 ze společnosti vystoupil.
Společník nesplnil svoji povinnost a slib požádat o výmaz mých údajů z dotyčné s. r. o. u rejstříkového soudu. Když jsem tuto skutečnost zjistil, byla již zahájena likvidace firmy a nebylo možné toto dodatkové provést. Firma byla zlikvidována v létě 2016.
18.10.2016 mi byl exekutorkou z Prostějova zablokován účet, aniž bych předtím obdržel jakékoliv vyrozuměni. Po telefonickém kontaktu jsem se dozvěděl, že se jedná o pohledávku Plzeňského Prazdroje z podzimu 2015 na s. r. o. , ve které jsem v roce 2012 působil, konkrétně na podíl bývalého společníka. Ten se díky dluhům odstěhoval z České Republiky a proto byl exekučně postižen můj soukromý účet. A to přesto, že jsem ve firmě již 4 roky nepůsobil.
Poslal jsem tedy Návrh Na Zastavení Exekuce, na který mi ovšem v zákonném termínu nebylo odpovězeno. Po dalším telefonickém kontaktování dotyčné exekutorky mi bylo sděleno, že ona je soudní exekutor a jednala na základě údajného rozhodnutí okresního soudu v Karviné. Moji žádost na zastavení exekuce prý přeposlala tomuto soudu. Ten mi ovšem již 4. měsíc neodpovídá.
Jsem naprosto bezradný a nevím co mám dělat. Prosím Vás tímto o radu.
S pozdravem T. H.
 
Zdravím Vás, pokud o návrhu na zastavení exekuce nerozhodl sám exekutor, je skutečně povinen tento návrh postoupit exekučnímu soudu, který o návrhu na zastavení exekuce rozhodne. Soudy však nemají zákonné lhůty do kdy mají o věcech rozhodovat. V zákoně je psáno, že mají rozhodovat bez průtahů, proto bude nutné vyčkat rozhodnutí soudu o návrhu na zastavení exekuce. To již neovlivníte. Pokud byste potřeboval peníze z účtu, je možné zajít na pobočku banky u které máte blokovaný účet veden a v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) požádat o výplatu nezabavitelné částky povinnému. Tato částka činí 6.820,- Kč a na základě Vaší žádosti by Vám měla být vyplacena. Mám za to, že tento postup u Vás nebude přicházet v úvahu i s ohledem na skutečnost, že žijete v U. K. To co však můžete udělat již nyní je to, že soudního exekutora, který tuto pohledávku exekučně vymáhá požádáte rovněž o odklad exekuce dle ust. § 54 exekučního řádu ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, a to minimálně do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, neboť v tomto případě jsou naplněny zákonné podmínky pro žádost o odklad exekuce, kdy by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro Vás jakožto povinnou zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Jen musíte doložit, že jste se do tohoto postavení dostal bez vlastní viny, což by s ohledem na skutečnosti ve Vašem dotazu uváděné neměl být problém. Jen uvádím, že o odklad exekuce je možné požádat o 1 - 6 měsíců od podání návrhu na odklad exekuce.