Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.307.008

Postup exekutor v případe zúžení SJM, společného jmění manželů

Odesláno: 
Otevřeno 2386 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rád bych se zeptal na postup exekutora, který mi příjde špatný a chtěl bych v tomto případě se od něj domáhat vysvětlení.
S mojí manželkou jsme uzavřeli u notáře smlouvu o režimu odděleného jmění manželů k dni sňatku 3.3.2016. Vložená byla do seznamu listin 21.09.2016, z důvodů čekání na matriku a oddací list.
03/2017 přišla ženě exekuce na menší částku za nedoplacené školné, nicméně exekutor si tuto částku zablokoval na mém osobním účtu. Částka byla okamžitě manželkou zaplacena na účet exekutora následný den, tudíž se exekuce ukončila a mě byly peníze vráceny, nicméně mám pochybnosti o postupu exekutora jelikož napsal toto:
" Soudní exekutor provedl lustraci seznamu listin o manželském majetkovém režimu notářskou komorou a zjistil že je zde evidována smlouva (listina) o změně majetkového režimu manželů povinného a manžela povinného z 21.09.2016. Poněvadž z exekučního titulu ani ze smlouvy soudní exekutor nezjistil, že závazek, ze kterého vznikl dluh povinného, pro který se vede exekuce, vznikl po zápisu listiny, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do seznamu listin a lze tak vydat exekuční příkaz postihující majetek, který netvoří součást společného jmění manželů SJM jen proto, že byl zákonný režim společnéhé jmení manželů SJM změněn (paragram 42 e. ř.)."

S jeho výrokem nemohu souhlasit, protože v notářském zápisu je přesne psáno, že uzavíráme sňatek k danému datu 3.9. tudíž před tím jsme neměli společné majetky a po uzavření zápisu je máme oddělené. navíc dluh dle dokumentu píšou je z 1.11.2013.

Z tohoto mě plyne, že exekutor se neřídil postupem jaký má. Rád bych od Vás zjistil jak se před těmito okolnosti člověk má bránit či se může domáhat u exekutorské komory postihu exekutora. Myslel jsem, že zápisem do seznamu listin je toto vyřešeno.

Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, z toho co uvádíte Vám jednoznačně nemohu odpovědět, neboť bych musela mít nastudovanou i smlouvu o zůžení SJM, ale vezmu-li to obecně, tak mám za to, že exekutor Váš účet skutečně zabavovat neměl, a to zvláště pokud je ve smlouvě o zúžení SJM uvedeno, že každý máte svůj účet, ale obsah listiny (smlouvy o zúžení SJM jsem neviděla). I toto je velice důležité, mít možnost se seznámit s obsahem dané smlouvy, jen tak může být odpověď konkrétní a nikoli pouze obecná, navíc i Vy sám máte v dotazu chybu, kdy uvádítě, že sňatek jste uzavřeli 3.3. a smlouva o SJM byla zaevidována až 21.9., dále to poté vysvětlujete, tak, že je jasné, že sňatek byl uzavřen 3.9., což je logičtější.
Pokud by exekutor blokoval Váš účet obrana je jednoduchá, je nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ustl § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu a v tomto návrhu se domáhat zastavení exekučního postihu manžela povinného, právě s ohledem na smlouvu o zúžení SJM, kterou je nutné přiložit k návrhu na zastavení exekuce, a to i spolu s úředně ověřenou kopií oddacího listu, čímž rovněž doložíte i to, že dluh Vaší manželky vznikl před uzavřením sňatku a tudíž se jedná o její výlučný dluh, který by měl být vymáhán výlučně po ní a nikoli po Vás.