Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.767

Exekuce srážkami ze mzdy - může exekutor provést zabavení věcí v bytě i přes nízký dluh dlužníka? (8500 Kč)

Odesláno: 
Otevřeno 284 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v minulosti jsem se dostala do finančních problémů vlivem bývalého muže a to v době mateřské dovolené MD. Od té doby bojuji s dluhy, které bohužel došly až do exekucí, protože jsem svou situaci v tehdejší době neměla šanci zvládat.
Dnes (16.05.2018) jsem v situaci, že mám poslední tři exekuce těsně před splacením - max rok srážek ze mzdy.
U všech tří exekucí jsou nařízeny srážky ze mzdy. Exekuce mají stanoveno nějaké pořadí. Takže se mi nesráží bohužel všechny naráz, ale ta první a další dvě jsou v pořadí.
S nezabavitelným minimem nemám možnost dávat cokoli nad rámec zabavené částky. Vymáhání se nijak nebráním. Několik let pracuji a můj příjem je posledních deset let okolo 40.000 Kč hrubého. Takže se sráží skutečně velká částka každý měsíc a dluhy mi ubývají. Poprvé v životě jsem ve stavu, že mám "světlo na konci tunelu".
Dnes (16.05.2018) mne však zaskočil exekutorský vykonavatel, který u mne doma byl provést hmotnou exekuci, tedy šlo o exekuci mobiliáře, tedy vybavení domácnosti.
Nemám žádný majetek. Nábytek z bazaru, starý PC, aby měl syn na čem pracovat do školy, mikrovlnku, 12 let starou pračku a ledničku. Bohužel se do mnou pronajatého bytu nastěhoval přítel, který vlastní TV, PC, notebook a kytaru.
Exekutor si věci přesto zaspal do jakéhosi výčtu nebo soupisu s tím, že přítel musí doložit, že věci jsou jeho. Jinak si je odveze. Přičemž přítelovy věci daleko přesahují svojí hodnotou výši této exekuce. Na této konkrétní exekuci mi zbývalo doplatit 8.500 Kč, což je v mé situaci ovšem skutečně vysoká částka. Exekutorský vykonavatel mi sdělil, že jestli mu do 24 hodin nedoplatím exekuci, tak si den poté přijede pro věci se stěhovákama a byt mi vyklidí, věci prodá a z vytěžených peněz uhradí exekuci.
Dále mne informoval, že díky tomu, že v exekuci došlo k dalším úkonům související s hmotnou exekucí, naúčtují si další náklady a tím můj zbývající závazek 8.500 stoupne o několik tisíc. O kolik mi neřekl.
Také mne zaskočilo, že jsem nebyla dopředu dopředu upozorněna, že vůbec přijde udělat soupis majetku v bytě, ve kterém bydlím. Měla jsem dnes (16.05.2018) shodou okolností volný den, jinak bývám v práci a bývá doma syn 12 let, který je doma ze školy dříve jak já z práce. Takže by mu asi způsobili řádnou psychickou újmu, kdyby se sem jen tak vloupali.

Nikde nemohu dohledat a tedy Vás prosím o radu:
1. Jak je možné, když mám nařízené srážky ze mzdy a pracuji a tedy dluhy umořuji, že mohou přistoupit k hmotné exekuci? Mají na to právo?
2. Skutečně mne nemusí upozornit dopředu, že ke mně přijdou?
3. Skutečně si mohou takto navýšit částku dluhu, která činila 8.500 Kč o náklady, které si chtějí vypočítat díky provedení hmotné exekuce?
4. Skutečně jsem jako splácející dlužník v pozici, že musím na popud exekutorského vymahače doplatit dluh do 24 hodin, jinak mi zabaví věci, které mi ani nepatří jenom proto, že můžou?
Jsem si vědoma, že jsem se dostala do finanční neschopnosti a mám závazky, nijak to nepopírám, ale tento způsob řešení stran exekutorského úřadu mi přijde šikanózní a likvidační finančně i společensky. Děkuji za Vaši radu a odpověď na můj dotaz.
Lucie, Praha, 16.5.2018
 
Dobrý den, k Vašim dotazům uvádím: 1.) ano, exekutor může vést exekuci jedním způsobem nebo více způsoby, a to najednou; hlediskem jeho rozhodování je (má být) rychlost a účelnost exekuce, 2) exekutor Vás nemusí předem upozornit, zákon to přímo nevyžaduje; avšak v praxi se toto děje jen výjimečně, neboť pokud jde skutečně exekutorovi o vymožení pohledávky za co nejnižších nákladů, k čemuž je povinen, je vždy lepší se dohodnout na „návštěvě“ předem a za součinnosti povinného, 3) při exekuci prodejem movitých věcí se zvyšují náklady o cestovné, ztrátu času a skladné, avšak jsem již uvedla, základním hlediskem vedení exekuce je rychlost a účelnost a to při ochraně práv účastníků řízení, takže k vymáhání pohledávky „dražšími“ způsoby a za ingerence do soukromí dlužníka se přistupuje až tehdy, pokud jsou jiné způsoby (srážky ze mzdy, apod.) neúčinné, svůj postup (jeho zákonnost) si musí pak exekutor případně obhájit 3) nemáte povinnost doplatit dluh do 24 hodin, avšak vystavujete se riziku jinému vedení exekuce, např. prodejem movitých věcí. K výše uvedenému je však třeba dodat: Vámi uvedený postup exekutora (vykonavatelů), za situace, kdy jsou Vám prováděny srážky ze mzdy a kdy doplatek dluhu není vysoký, rozhodně není v souladu s ust. § 46 odst. 1 exekučního řádu, který, jak jsem již uvedla, je korelativem postupu exekutora – exekuci provádí rychle a účelně, při ochraně práv účastníků řízení.
Co se týče zajištěných a sepsaných movitých věcí, jednak podejte bezodkladně návrh na zastavení exekuce ohledně těch věcí, které jsou z exekuce vyloučeny (viz dále) a ohledně věcí, které jsou Vašeho přítele, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, s doložením vlastnictví těchto věcí. Současně však podejte u dohledového orgánu stížnost na protiprávní jednání exekutora s ohledem na porušení ust. § 46 odst. 1 exekučního řádu, z důvodu absence ochrany Vašich práv a oprávněných zájmů s ohledem na neúčelnost vedení exekuce prodejem movitých věcí, která je zčásti nepřípustná, zčásti nedůvodná. Dohledovým orgánem nad činností exekutora, který je povinen se stížnostmi účastníků řízení zabývat a řešit je, je Ministerstvo spravedlnosti ČR a Exekutorská komora ČR. Stížnost bych podala oběma subjektům. Pokud se stížností na postup exekutora a nezákonné navyšování nákladů exekuce uspějete, podejte u Ministerstva spravedlnosti ČR dále návrh na náhradu újmy (např. za zbytečné náklady, apod.), která Vám byla nezákonným postupem exekutora způsobena.
Závěrem k věcem vyloučeným z exekuce:
Dle ust. § 322 odst. 1 o. s. ř. :
Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.
Dle ust. § 322 odst. 2 o. s. ř. :
Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.