Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.523

Promlčení pokuty od přestupkové komise, doručení rozhodnutí fikcí a pobyt ve vězení

Odesláno: 
Otevřeno 1116 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím o posouzení zda se jedná o vykonatelnost a vymahatelnost rozhodnutí o pokutě Magistrátu města o přestupku v dopravě. Pokuta ve výši 10.000 Kč uložena dne 19.09.2008 a NPM
dne 19.9.2008 a stalo se vykonatelným 7.10.2008. Výzva byla k úhradě nedoplatku ze dne 20.4.2009 doručena fikcí 11.5.2009 na adresu trvalého pobytu (od 18.11.2008-8.6.2010 dlužník prokazatelně pobyt ve vězení).
Lze považovat výzvu za doručenou "fikcí"? Dle mého názoru by promlčení pokuty nastalo buď k 1.1.2014 nebo 1.1.2015. Dne 16.12.2015 byl Magistrátem města zpracován pouze "Návrh na provedení exekuce" a předán soudnímu exekutorovi, který vlastní exekuci zahájil až 14.6.2016. Prosím o Váš názor, zda pouhý "návrh na provedení exekuce" (nikoliv vlastní zahájení) je úkon, kdy se promlčecí lhůta přerušuje a začíná běžet nová lhůta (dlužník byl zpraven o úkonu exekuce v srpnu roku 2016)
Velice Vám děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, rozhodnutí o udělení pokuty je vykonatelným rozhodnutím a na jeho základě může být nařízena exekuce. Víte ono promlčení práva oprávněného pohledávku exekučně vymáhat činí 10 let od právní moci exekučního titulu, tedy rozhodnutí o udělení pokuty (v tomto případě promlčecí doba počíná běžet od 19.9.2008, takže promlčení by nastalo k 19.9.2018).
Ohledně doručení fikcí když jste byl ve výkonu trestu odnětí svobody, rovněž záleží i na tom, zda jste dal věřiteli vědět Vy nebo někdo z Vašich rodinných příslušníků, že jste ve výkonu trestu odnětí svobody, neboť běžný úředník se tuto skutečnost jen tak nedozví, protože výpis z centrální evidence vězňů mají k dispozici soudy. V této věci jsou tedy možné dva výklady, a to první příznivější pro Vás, a to tedy ten, že pokud příslušnému magistrátu prokážete, že jste v době doručování písemnosti byl ve výkonu trestu odnětí svobody, doručení bude neúčinné a bude nutné toto rozhodnutí znovu doručit. A druhý výklad je ve prospěch magistrátu, který doručoval na jemu známou adresu, neboť jste jej o výkonu trestu Vy ani nikdo z Vašich blízkých neinformoval.
Ve Vašem případě je však exekučním titulem již samo rozhodnutí o udělení pokuty, tedy pokud jste se proti němu neodvolal, a proto nemá smysl podávat návrh na zastavení exekuce, neboť v době udělení pokuty jste byl na svobodě a nikoli ve výkonu trestu. Je dobrou vůlí věřitele, když dlužníku před nařízením exekuce zašle výzvu k úhradě, skutečně tak činit nemusí a pohledávku může exekučně vymáhat po nabytí vykonatelnosti exekučního titulu.
 
Host 3788 - připomínka k odpovědi advokáta
Dle mého zjištění se úprava promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky (týká se i pokut) byla do 1. 1. 2011 stanovena v § 70 zák. č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno, že právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven. Z tohoto důvodu jsem chtěla vědět, zda úkon kdy Magistrát města předal pokutu k vymáhání (nikoliv zahájil exekuci) - o tomto úkonu nebyl dlužník zpraven. Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, Vaše připomínka by byla správná a zcela na místě, kdyby se jednalo o daňový nedoplatek, nebo dluh na soudním poplatku, na nákladech soudního řízení. U Vás se však jedná o vykonatelné rozhodnutí na základě přestupku v dopravě, tedy na základě spáchaného deliktu, proto zde zcela odkazuji na svoji předchozí odpověď. Neboť na přestupky a jejích vymáhání se zákon o správně daní a poplatků skutečně nevztahuje a tyto dluhy jsou vymáhány dle občanského zákoníku.