Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.338

Exekuce na účet manžela povinné - zabavil všechny peníze na účtu, je to zákonné?

Odesláno: 
Otevřeno 258 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekutivě mi zabavil všechny peníze co jsem měl na účtě. Je to exekuce na dluhy manželky vzniklé před manželstvím. Měl jsem za to, že když to udělá, může zabavit pouze půlku peněz co tam jsou. Je to zákonné? A mám možnost se nějak bránit. Děkuji za odpověď Petr vondruška
 
Dobrý den, dle současné právní úpravy je možné vymáhat dluh povinného ze společného jmění povinného a jeho manžela a z výlučného majetku manžela povinného z jeho účtu, a to i v případě, jedná-li se o dluh, který vznikl povinnému před vstupem do manželství; touto úpravou chtěl zákonodárce zvýšit práva věřitelů; současná zákonná úprava možná není šťastná, avšak je platná a je nutno ji respektovat. Viz ust. § 732 občanského zákoníku: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ a ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu. „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“. Lze se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce co do poloviny předmětného dluhu, a to poté, co písemně sdělíte věřiteli, že s dluhem Vaší manželky nesouhlasíte. Návrh se podává k exekutorovi a rozhodovat o něm bude exekuční soud; výsledek řízení však nelze předjímat, neboť judikatura v této věci není ustálená.