Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.245

Oddlužení, insolvence - náhrada škody za úmyslný trestný čin - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 3296 x
5 odpovědí
 
Je možné si zažádat o oddlužení i v případě, kdy se jedná o dluh na úhradě nemajetkové újmy způsobené úmyslným trestním činem? Konkrétně jde o řízení pod vlivem návykové látky, usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci? Za to vše byl odsouzen člověk, který srazil našeho syna. K rozsudku o nemajetkové újmě, která nám byla soudem přiznána se viník nevyjádřil a na výzvy k úhradě nereaguje. Chystáme se podat exekuci. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

ano, v tomto případě dlužník o povolení oddlužení a jeho následné schválení plněním splátkového kalendáře požádat soud může, přičemž tento trestný čin není důvodem pro zamítnutí návrhu; tím by byla odsouzení pro trestný čin hospodářské povahy.

Pohledávky věřitelů na náhradu škody na zdraví jsou však pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Tyto přihlášky se nepřihlašují přihláškou pohledávky u insolvenčního soudu, ale u osoby s dispozičním oprávněním. Touto osobou je ustanovený insolvenční správce. Pro tento úkon vydalo s účinností od 01.07.2017 Ministerstvo spravedlnosti závazný formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který najdete na webové stránce https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.
Tento vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem syna je třeba doručit insolvenčnímu správci, spolu s kopií dokumentu prokazujícího synům nárok (v tomto případně pravděpodobně pravomocný rozsudek soudu).
Tento typ pohledávky bude hrazen přednostně, před pohledávkami ostatních „běžných“ věřitelů a nevztahuje se na něj možnost uhrazení alespoň 30 % po dobu trvání oddlužení; tedy tato pohledávka musí být v rámci insolvenčního řízení uhrazena celá.
 
Velice děkuji za odpověď. Opravdu se mi velice ulevilo, že se na tyto případy pamatuje a není u nich povolená 30% uhrazení dluhu. Z mého dotazu to nebylo nejspíše úplně zřejmé. Nemajetkovou újmu uplatňujeme bohužel my - rodiče. Jako jedinou možnost, jak potrestat viníka, který nám zabil syna.
 
I tak však doporučuji toto učinit co nejdříve. Zároveň bych paralelně doporučila podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení (tato se podává insolvenčnímu soudu), avšak netuším, v jaké fázi se nyní předmětné insolvenční řízení nachází (je zjištěn úpadek / je povoleno oddlužení / je schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře ...).
Pro právní jistotu bych Vám doporučila navštívit advokáta, který zhodnotí příslušné insolvenční řízení.
 
Velice děkuji. Doufám, že zatím žádné oddlužení viník nechystá. Velice mě trápila myšlenka, že by tak mohl učinit. Měla jsem obavu, že když podáme na viníka exekuci, tak si zažádá o oddlužení a bude mu umožněno splatit jen část dluhu, který vůči nám má. Prosím ještě o info, zda je lepší exekuci podat přes advokáta nebo se přímo obrátit na exekuční kancelář. Advokát nám tvrdí, že je to jedno, jak prý chceme. V případě, že by jsme se rozhodli exekuci podat sami, jak se postupuje?
 
Dobrý den,

návrh na nařízení exekuce můžete podat sami, zastoupení advokátem v tomto případě není povinné. Návrh na nařízení exekuce se podává u konkrétního soudního exekutora, kterého si Vy sami vyberete.

Jejich seznam můžete nalézt na webových stránkách Exekutorské komory: http://ekcr.cz/seznam-exekutoru.
K návrhu na nařízení exekuce se povinně přikládá pouze jediná příloha, a to exekuční titul, kterým ve Vašem případě je pravomocný rozsudek soudu o přiznání nemajetkové újmy v konkrétní výši.