Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.224

Exekuce a příspěvek na péči 2018

Odesláno: 
Otevřeno 1629 x
1 odpověď
 
Podle § 17 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, příspěvek na péči nepodléhá výkonu rozhodnutí. Nelze tedy z tohoto příspěvku srážet na úhradu dluhu. Může však být (v roce 2018) na příjem povinného plynoucí z příspěvku na péči uplatněna nezabavitelná částka, aby nemusela být uplatněna na jiný jeho příjem? Na základě jakého ustanovení to lze či nelze? Povinný kromě příspěvku na péči o matku pobírá také mzdu a invalidní důchod. Děkuji Vám předem za odpovědi.
 
Dobrý den,

mám za to, že z příspěvku na péči uplatněna nezabavitelná částka být nemůže, což odpovídá i instrukci Ministerstva práce a sociálních věcí a zejména dikci ust. § 7 odst. 2 písm. h) bod 7) zákona č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu, které stanoví, že „Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně osvobozen, s výjimkou příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4. “
Z odst. 5 téhož ustanovení zároveň platí, že „Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči …“.