Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.877.805

Promlčení dluhu za právníka ex offo u soudu - soud před mnoha roky (2001)

Odesláno: 
Otevřeno 1914 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
2001 jsem já jako nezletilý a dalšími tehdy spolužáky v doprovodu zákonných zástupců, v mém případě matky souzeni za šikanu a na žádost nám bylo přiděleno bezplatné právní zastoupení. Po dvou líčeních soud vydal rozsudek s podmíněnými tresty a o jakékoliv finanční náhradě nebylo zmínky.
14.9.2015 mi byl doručen exekuční příkaz o uhrazení 106.000 Kč z toho 85.000 Kč požaduje soud za obhajobu ve výše uvedeném procesu. Do dne doručení exekučního příkazu jsem neměl ani já ani matka tušení že tato pohledávka existuje. Lze dát odpor za promlčení nebo jakkoliv se bránit? Exekutorský úřad již označil závěsný vozík za vozidlo, dvě starší televize a osobní automobil.
Vše je starší a tak i s minimální hodnotou.
 
Zdravím Vás, zeptám se kdy nabyl odsuzující rozsudek právní moci. To je důležité. Po právní moci odsuzujícího rozsudku totiž advokát ex offo, tj. advokát přidělený klientovi, v případech nutné obhajoby vyúčtovává náklady obhajoby soudu, který mu tyto náklady následně proplatí. Takže by nebylo od věci nahlédnout do spisu a zjistit. kdy bylo vydáno usnesení o přiznání nákladů obhajoby Vašemu obhájci, a kdy toto usnesení nabylo právní moci.
Mám za to, že by Vám soud měl něco zaslat, kde by tuto náhradu požadoval.
Další dotaz je, kdy bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce. Zde zjistíte, kdy byl podán návrh na nařízení exekuce.
Oprávněný má totiž 10 let od právní moci rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost k plnění na to, aby tuto pohledávku, v případě, kdy ji povinný dobrovolně nesplní vymáhal formou exekuce. Pokud je právo vymáhat tuto pohledávku formou exekuce nebo výkonu rozhodnutí promlčeno je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.
Jediné co byste mohl udělat, je to, že podáte mávrh na zastavení exekuce v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust, § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Argumentujte tím, že Vám rozhodnutí o povinnosti hradit náklady obhajoby nebylo do dnešního dne doručeno a že tedy exekuční titul nenabyl právní moci a není tedy vykonatelný. Nelze vymáhat pohledávku z exekučního titulu, který není pravomocný nebo vykonatelný. Vězte však, že pokud podáte návrh na zastavení exekuce v této věci, tak tyto Vaše argumenty budou důkladně prověřovány, a pokud se ukážou nepravdivými exekutor ani soud exekuci nezastaví.
Dále je možné zkusit se s exekutorem dohodnout na splácení formou splátkového kalendáře. Splátky však volte v rozumné výši, tak abyste jej mohl dodržovat. V opačném případě totiž riskujete provedení exekuce.
 
Exekuční titul, který soud vydal dne 26.2 2007 a pověření soudního exekutora, které vydal soud ze dne 9.7 2013. více informací zatím nemám, k vymožení povinnosti, která ke dni exekučního příkazu činí
Jistina: 85320kč
Odměna exekutora +21%: 15500kč
Hotové výdaje soud. exekutora: 5687kč (prozatím vyčísleny k 14.8.2015
 
Zdravím Vás, tato pohledávka není promlčena a může být exekučně vymáhána. Aby bylo exekuční vymáhání pohledávky promlčeno, musel by být návrh na nařízení exekuce podán dne 27.2.2017. To se však nestalo, takže oprávněný 10-ti letou lhůtu k exekučnímu vymáhání pohledávky stihl. Nyní Vám doporučuji dohodnout se s exekutorem na splátkovém kalendáři, který by byl přiměřený Vaším možnostem. Splátky volte rozumně. V případě nedodržení splátkového kalendáře by exekutor neprodleně přikročil k exekuci, případně i podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, a to v případě, kdy by Vám exekuční titul nebyl doručen.