Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.477.128

Exekuce SJM a účtu manželky pro dluh manžela z doby před manželstvím

Odesláno: 
Otevřeno 862 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Obracím se na Vás ohledně rady jak postupovat. Jedná se o moje dluhy, které mu vznikly tím, že jsem se stal invalidním v roce 2009. Svoji současnou ženu (první a poslední) jsem si vzal v roce 2011. Veškeré exekuce, které mám jsou pro moje výlučně dluhy, s kterými tedy moje žena nemá vůbec nic společného.

Tedy moje otázka zní, jakým způsobem se tedy bránit, když se exekutor bude snažit vymáhat dluh z účtu manželky nebo ze SJM, které vzniklo uzavřením manželstvím.
Pokud jsem si dobře přečetl judikaturu Nejvyššího soudu a následně nález Ústavního soudu v danné věci, a to konkrétně. ÚS 1/14, ze dne 31. 3. 2015, 20 Cdo 4368/2015, ze dne 1. 4. 2016, dále I. ÚS 1951/16

tak z toho tedy vyplívá, že pokud dluhy vznikly do 31.12.2013 jen jednomu z manželů ještě před uzavřením jejich manželství, tak exekuci pro tyto dluhy nelze vést proti vzniklému SJM ani účtu manžela a to bez ohledu na to, kdy exekuce byla nařízena, neboť se musí brát v úvahu tehdejší právní úprava, kdy dluh vznikl a to tehdy zákon ani neumožňoval (exekuci SJM a uctu manžela povinného)

Mělo by tedy stačit prokázat dobu vznik u dluhu a uzavření manželství.

Tím by exekutor měl postihnout jen výlučný majetek povinného, který nespadá do SJM
Dále se Ústavní soud vyjádřil k tomu, že ani novela EŘ nic na tom nezmění, neboť se jedná o neakceptovatelné přílepky (novela exekučního řádu věčně desetkrat do roka novelizována) ve smyslu hledat možnosti jak to dovolit.
Pokud se pletu, tak prosím o Vaší radu.
Jinak jakmile mi to zdravotní stav a novela IZ umožní, vyhlásil osobní bankrot, tedy insolvenci.
 
/Zdravím Vás, v tomto případě je nutné podat návrh na zastavení exekuce, v nemž se budete domáhat zastavení exekučního postihu Vaší manželky. Návrh na zastavení exekuce bude nutné podat dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce uveďte, kdy vznikly vymáhané dluhy a kdy jste se oženil. Datum sňatku je nutné exekutorovi doložit úředně ověřenou kopií oddacího listu. V této souvislosti uveďte, že Vaše výlučné dluhy jsou v rozporu se zákonem a v rozporu s výše uvedeným nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 1/14, ze dne 31. 3. 2015 a dalšími Vámi uváděnými judikáty vymáhány po Vaší ženě, když ona nemá s Vašimi dluhy nic společného a s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujete zastavení exekučního postihu povinného, neboť máte za to, že na Vaši věc výše uvedené judikáty naprosto přesně dopadají a exekuční postih manželky povinného pro Vaše výlučné dluhy z doby před uzavřením manželství je protiprávní a měl by být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudniho řádu zastaven.