Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.989.301

Insolvence a exekuce na bankovní účet

Odesláno: 
Otevřeno 416 x
7 odpovědi
 
10/2016-04/2018 jsem v insolvenčním řízení. Před začátkem insolvenčního řízení byl vydán exekuční příkaz na bankovní účet, Který však nikdy nenabyl právní moci z důvodu zahájení insolvenčního řízení.
Insolvence je ve fázi schválení splátkového kalendáře. V bance mi bylo sděleno že exekuční příkaz se ruší po 6měsících po nabití právni moci exekuce.
Takže v tomto případě bude exekuční příkaz v platnosti celou dobu oddlužení až do vydání usnesení o ukončení exekuce? Tímto nelze účet používat například celých 5 let?
Děkuji za informaci.
 
Dobrý den, i kdyby exekuční příkaz právní moci nabyl (doručením Vám, oprávněnému a bance), nedojde důvodů vedeného insolvenčního řízení k zápisu doložky provedení exekuce do Rejstříku zahájených exekucí, který má účinky jako nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Banka může zrušit účet až po doručení data doložky provedení exekuce excekutorem, k čemuž jak uvedeno kvůli insolventnímu řízení nedojde. Za těchto okolností skutečně bude účet zajištěn po celou dobu trvání insolvenčního řízení bez možnosti jej používat, resp. zrušit.
 
Dobrý den,
děkuji za zprávu. nicméně vyjádření od exe. úřadu mám že banka by měla prostředky uvolnit včetně účtu a to:
jelikož Vaše insolvenční řízení vedené u Městského soudu v Praze je realizováno plněním splátkového kalendáře, jste skutečně dle § 2 písm. f) ve spojení s § 229 odst. 3 písm. e) insolvenčního zákona osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě. Dle § 409 odst. 2 insolvenčního zákona se toto oprávnění vztahuje i na majetek, s nímž dlužník dosud nemohl nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce, a to od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z uvedeného je zřejmé, že nakládání s prostředky na účtu Vám musí umožnit sama banka, jelikož oprávnění k nakládání s majetkem vyplývá přímo z § 409 odst. 2 insolvenčního zákona. Jelikož exekuční řízení je v současné chvíli přerušeno, je nutné se obrátit přímo na peněžní ústav, případně prostřednictvím insolvenčního správce.
 
Dobrý den,

v insolvenčním řízení platí, že exekuci lze nařídit, nelze ji však provést, neboť insolvenční řízení má přednost před řízením exekučním.

Pokud hodláte bankovní účet zrušit, banka by V8m jeho zrušení měla umožnit. Doporučuji však s sebou do banky vzít usnesení, kterým bylo schváleno Vaše oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Některé banky si ke zrušení účtu následně vyžádají i stanovisko insolvenčního správce; toto se však objevuje čím dál méně.
 
Dobrý den,

manžel má soudem schválenou insolvenci 06/2017, přesto mně (jako manželce od roku09/ 2017) byl dán na účet exekuční příkaz 04/18 za manželovu exekuci z roku 2012.
A navíc máme smlouvu o zúženém jmění majetku.
Jak postupovat prosím?

 
Dobrý den, můžete k exekutorovi podat návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho účtu. Jinak současná zákonná úprava (ust. § 732 odst. 1 občanského zákoníku a ust. § 42 odst. 1 exekučního řádu) umožňuje postihnout pro dluh manžela, který vznikl před manželstvím, i společné jmění manželů, avšak v (ne) možnosti postižení výlučného majetku (účtu) druhého manžela nejsou výklady soudů jednotné, tedy je třeba dotčený návrh podat s odůvodněním, že dluh vznikl před manželstvím. Ohledně smlouvy o zúžení společného jmění platí dle ust. §42 odst. 2,3 exekučního řádu, že je nutno mít smlouvu o zúžení sjm zapsanou do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (zapisuje notář) a k dotčené smlouvě se přihlíží, pokud dluh vznikl až po zápisu této smlouvy do Seznamu; před jejím zápisem do Seznamu jen tehdy, pokud s tím souhlasí oprávněný. Ve Vašem případě se domnívám, že půjde o dluh, který vznikl před zápisem smlouvy do Seznamu (pokud byl proveden), tudíž na zúžení společného jmění exekutor ohled brát nebude, když souhlas oprávněného je v těchto případech spíše výjimečný.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. a to je správný postup, nařídit exekuci, když je manžel v insolvenci? A zrovna tato exekuce, tam byla dána, jestli se tedy i přihlásili oni, to nevím. Jinak smlouvy o ZJM je v seznamu.
 
Dobrý den, v uvedeném případě byla exekuce vedná proti Vašemu manželovi nařízena v roce 2012 a přerušena jeho podání insolvečního návrhu; exekuci tak nelze provést. Dle současné judikatury však vydání exekučního příkazu není provedením exekuce, pouze zajišťovacím úkonem, tedy exekutor Vám postihnout účet mohl. Není přitom rozhodné, za exekutor do insolvnenčího řízení přihlásil své náklady či nikoliv. Jiná otázka je, zda jste vůbec účastníkem exekučního řízení, viz má předchozí odpověď. Pokud máte smlouvu o zúžení sjm zapsanou do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, bude záležet na tom, zda vymáhaný dluh vznikl před zápisem smlouvy do Seznamu, pak na zúžení sjm exekutor brát ohled nebude, nebo po jejím zápisu, pak obsah smlouvy musí respektovat.